Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů středních škol

Rozbalit vše

Studium patří do systému celoživotního vzdělávání, které poskytuje prezenční formou v rámci svých odborných a vzdělávacích aktivit Filozofická fakulta MU.


Program je určen absolventům navazujících magisterských neučitelských studijních programů zaměřených na studium oborů, které odpovídají charakteru těchto vzdělávacích nebo odborných (aprobačních) předmětů středních škol:

 • Anglický jazyk a literatura

 • Český jazyk a literatura

 • Dějiny umění

 • Estetická výchova

 • Francouzský jazyk a literatura - není otevíráno pro akademický rok 2023/2024

 • Historie

 • Latinský jazyk a literatura

 • Německý jazyk a literatura - není otevíráno pro akademický rok 2023/2024

 • Pedagogika - není otevíráno pro akademický rok 2023/2024

 • Psychologie

 • Ruský jazyk a literatura

 • Španělský jazyk a literatura - není otevíráno pro akademický rok 2023/2024

 • Teorie a dějiny hudby

 • Základy společenských věd - není otevíráno pro akademický rok 2023/2024

      Kvalifikaci učitele cizího jazyka lze získat i v případě, že uchazeč obor cizí jazyk v magisterském programu neabsolvoval. Od 1. 9. 2012 podle zákona č. 198/2012 Sb. (novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících) může absolvent jakéhokoliv magisterského studia získat kvalifikaci učitele cizího jazyka: a) vzděláním v programu celoživotního vzdělávání na VŠ, které je zaměřené na přípravu učitelů, b) vykonáním zkoušky z cizího jazyka na úrovni C1 SERR pro jazyky a c) studiem didaktiky cizího jazyka.

Cílem programu je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů. Vedle společného pedagogicko-psychologického základu frekventant získá znalosti a dovednosti v didaktikách příslušných oborů. Aplikovat získané znalosti a dovednosti se budou frekventanti učit během praxe, která je povinnou součástí programu. Frekventanti budou moci také reflektovat své učitelské dovednosti a učit se rozvíjet své slabé stránky. Výuka probíhá kombinací prezenčních přednášek, seminářů, konzultací a e-learningu, doplněných o řízenou praxi na školách.

(?)

Studium vede k zisku osvědčení ve smyslu § 9 odst. 1. písmene c) bod 2. a odst. 2. písmene d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. a § 2 vyhlášky č. 317/2005 (dle Standardu pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25 a 30 908/2005-25, 1 a).

(?)
 • Učitel střední školy
(?)

Studium je koncipováno jako čtyřsemestrální (ve čtvrtém semestru probíhá zpravidla pouze praxe a frekventant se věnuje psaní závěrečné práce a přípravě na komisionální zkoušku) s hodinovou dotací minimálně 338 hodin a to včetně minimálně 108 hodin řízené praxe a reflektivních seminářů.

Skládá se ze tří modulů:

 • PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ MODUL je tvořen pěti povinnými předměty: hodinová dotace modulu je 150 hodin výuky. Výuka je zajišťována Ústavem pedagogických věd FF MU a Psychologickým ústavem FF MU.

 • OBOROVÉ DIDAKTIKY A PRAXE (povinně volitelné předměty): hodinová dotace tohoto modulu je minimálně 188 hodin výuky (80 hodin oborových didaktik a minimálně 108 hodin praxe). Frekventanti si vybírají vždy skupinu předmětů, která odpovídá jejich oborovému zaměření. Výuka je zajišťována jednotlivými katedrami FF.

 • ZÁVĚREČNÁ PRÁCE: frekventant vypracuje závěrečnou práci (v rozsahu min. 40. tis. znaků). Požadavky na závěrečné práce stanovují jednotlivé katedry.

Studium je zakončeno závěrečnou komisionální zkouškou z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky. Součástí závěrečné zkoušky je též obhajoba závěrečné práce.

(?)

108 hodin řízené praxe na středních školách

(?)

Obecným cílem práce by mělo být provázání oborových a pedagogických znalostí, jejich teoretická reflexe a případná aplikace do praxe. Při zpracování frekventant adekvátně pracuje s primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy a v souladu s etikou vědecké práce.

(?)
6
Aktivní studenti
11
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů středních škol
Zkratka: SPV
Kód: SPV
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Akreditace: do 21. 6. 2024
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta