Etnologie

Mezi lidmi: tradice a inovace.

Rozbalit vše

Jedinečnost studia etnologie na Masarykově univerzitě lze spatřovat v tom, že jako na jediném vysokoškolském pracovišti v České republice se výuka programově a systematicky zaměřuje na studium tradiční kultury českého etnika a na etnokulturní vztahy se zeměmi střední a jihovýchodní Evropy. Výklady o reáliích tradiční kultury materiální spolu s výklady a jevech kultury sociální a duchovní umožňují posluchačům získat základní orientaci ve složité problematice geneze a vývoje jevů domácí etnické kultury ve vazbách na evropské prostředí.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vyjádřit a vysvětlit klasifikaci oboru;
  • popsat a identifikovat základní reálie tradiční české kultury v historickém vývoji;
  • ovládat základy vědecké práce: realizovat samostatný výzkum, psát odborný text, vybrat a použít základní metody etnologie, definovat základní oborové termíny;
  • popsat dějiny oboru a jeho metodologii.
(?)

Uplatnění studentů vyplývá nejen z jejich odborného zaměření (kulturní sféra, státní správa, kreativní průmysl, cestovní ruch), ale také z jejich samostatnosti, kreativity, schopnosti posuzovat a rozhodovat. Tyto kvality jsou během studia dále rozvíjeny a otevírají studentům celou škálu uplatnění ve společenské praxi.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba bakalářského studia Etnologie činí 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je na stránkách Filozofické fakulty.

Struktura povinných předmětů vychází z požadavků kladených na budoucí absolventy bakalářského studia etnologie. Předměty seznamují s etnologií jako vědou, etnologickými reáliemi středoevropského prostoru s důrazem na historické české země, etnologickými metodami a metodologií. Prakticky orientované předměty učí studenty stanovení výzkumného tématu, realizaci výzkumu a shrnutí jeho výsledků do podoby odborného textu. Povinné předměty absolvují studenti všechny (76 kreditů), v rámci povinně volitelných si volí z nabídky Ústavu evropské etnologie (70 kreditů), v rámci volitelných předmětů (5 kreditů) si vybírají z celouniverzitní nabídky, přičemž jsou studentům doporučovány vybrané předměty příbuzných předmětů (historie, archeologie, dějiny umění, religionistika). Integrální součástí studia jsou oborová exkurze domácí či zahraniční. Součástí společného základu jsou filozofie, světový jazyk a tělesná výchova.

(?)

Studenti bakalářského stupně studia Etnologie absolvují během 1. a 2. roku studia povinně kolektivní a individuální Terénní výzkum, v rámci kterého si osvojí praktické zkušenosti ze základní výzkumné metody oboru. Cílem Muzejní praxe (3. ročník) je poznání práce s etnografickými sbírkami, jejich evidence (CES), uložení a poznání chodu muzejní instituce.

(?)

Státní závěrečná zkouška probíhá ústní formou a prověřuje vědomosti adeptů bakalářského studia Etnologie v následujících oblastech: 1) historie a metodologie oboru; 2) reálie tradiční materiální sociální a duchovní kultury českého etnika ve středoevropských vazbách; 3) oborová specializace (kredity B). Otázky jsou k dispozici na internetové stránce Ústavu evropské etnologie.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba bakalářské práce v rozsahu nejméně 70 tisíc znaků základního textu.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru Etnologie může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu Etnologie, případně příbuzných oborů.

(?)
0
Aktivní studenti
26

Specifikace oboru

Obor: Etnologie
Zkratka: ET
Kód: 7105R019
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6107 B-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta