Novořecký jazyk a literatura

Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu. Odysseas Elytis

Rozbalit vše

Cílem bakalářského studia novořečtiny je získání důkladných znalostí normativní novořecké mluvnice a syntaxe a schopnost jejich aktivního využití při porozumění mluvenému i psanému slovu, při aktivní konverzaci a také v písemném projevu.

Oborové curriculum nabízí dále řadu specializovaných předmětů, které doplňují a rozvíjejí jazykové znalosti studentů, zejména o znalosti novořeckých reálií, literatury, kultury a historie. Studium je tedy jako celek koncipováno směrem ke komplexnímu osvojení jazyka i kulturně-historických znalostí.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a aktivně používat v písemném i mluveném projevu normativní gramatiku a syntax novořečtiny;
  • porozumět novořeckému textu, překládat ho aktivně i pasivně za pomoci slovníku a analyzovat ho na nižší úrovni;
  • rozumět jednoduchým starořeckým textům (se slovníkem);
  • používat základní lingvistickou a literárně teoretickou odbornou terminologii a samostatně vyhledávat informace a bibliografii týkající se oboru;
  • orientovat se důkladně v dějinách novořecké literatury 19. a 20. století;
  • dobře se orientovat v historickém vývoji moderního Řecka 19. a 20. století;
  • orientovat se v antické řecké próze a poezii od jejich počátků po římské období;
  • popsat novořecké kulturní reálie, rozumět historickému a kulturnímu kontextu.
(?)

Absolventi bakalářského cyklu oboru novořecký jazyk a literatura se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí. Především jsou dostatečně odborně vybaveni pro práci v cestovním ruchu či v komerční sféře tam, kde je vyžadována znalost řečtiny.

Vzhledem k zaměření na práci s jazykem jsou připraveni i na různá redaktorská a editorská místa v médiích, zejména v kulturně a literárně orientovaných rubrikách. Uplatní se rovněž v profesích, které vyžadují všeobecný rozhled, schopnost samostatného kritického myšlení a solidní jazykovou vybavenost.

Možné uplatnění se rozšiřuje vzhledem k oborovým kombinacím.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia je 6 semestrů. Po prvním roce studia skládají studenti postupovou zkoušku z hlavních předmětů vyučovaných v prvních dvou semestrech.

I. Jednooborové studium:

Pro přistoupení ke SZZ musí student získat na oboru 180 ECTS kreditů z povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů.

Podíl povinných předmětů činí 126 kreditů (včetně kreditů za předměty společného základu studia a předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 33 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 21 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

II. Dvouoborové studium:

Diplomový obor:

Pro přistoupení ke SZZ musí student získat na oboru 95 ECTS kreditů z povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů.

- 82 A

- 8 B

- zápočet (0 kr.) za bakalářskou diplomovou práci (REBcDip)

- 10 za předměty společného základu studia (dohromady za oba obory)

Nediplomový obor:

Získání celkem 85 kreditů:

- 72 A

- 8 B

- zápočet (0 kr.) za bakalářskou oborovou práci (REBcOb)

- 10 za předměty společného základu studia (dohromady za oba obory)

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Studium je zakončeno obhajobou bakalářské diplomové práce (nebo, v případě dvouoborového nediplomového studia, odevzdáním bakalářské oborové práce) a složením státní bakalářské zkoušky.

Bakalářská zkouška má písemnou a ústní část, obě student skládá ve stejném zkouškovém období. K ústní části zkoušky přistupuje student pouze po úspěšném složení písemné části. U diplomového studia je součástí ústní bakalářské zkoušky také obhajoba diplomové práce. Bakalářskou zkouškou jsou ověřovány znalosti získané v povinných předmětech bakalářského cyklu.

Písemná část:

Studentky a studenti bez pomoci slovníku dokládají znalost normativní gramatiky novořečtiny v rozsahu vyučovaném a požadovaném v předmětech Novořecká mluvnice I–IV a Novořecká syntax I–II. Písemný test tvoří tyto dílčí části:

- poslech (ověřuje se schopnost porozumět mluvenému slovu)

- gramatická část (gramatická cvičení, překlad vět; ověřuje se schopnost aplikovat normativní gramatiku)

- práce s textem (pasivní překlad; ověřuje se porozumění psanému textu)

- aktivní překlad (ověřuje se schopnost samostatného písemného projevu a aplikace aktivní slovní zásoby).

Ústní část:

- konverzace v řečtině na zadané téma (témata se opírají o kulturní a historické reálie probírané v předmětech Askisis me lektora I-VI, resp. Neoellinikos politismos I-II)

- prověřuje se znalost novořecké literatury 19. a 20. století v rozsahu probíraném ve výuce (předměty Řecká literatura 19. stol. a Řecká literatura 20. stol.).

- ověřuje se sečtělost v novořecké literatuře v originálech a překladech nejméně v rozsahu povinné četby, seznam četby student(-ka) přinese k písemné zkoušce.

- ověřuje se znalost řeckých dějin 19. a 20. stol. včetně reálií (předmět Řecké dějiny 19.–20. stol.).

Okruhy k ústní zkoušce (dějiny, literatura, konverzace) a seznam povinné četby jsou zveřejněny v učebních materiálech k předmětu REBcZk (Státní závěrečná zkouška bakalářská).

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu.

Na Filozofické fakultě MU je možné pokračovat ve stejnojmenném magisterském navazujícím oboru. Úspěšné složení bakalářské zkoušky může být důvodem pro prominutí přijímacích zkoušek.

(?)
0
Aktivní studenti
4

Specifikace oboru

Obor: Novořecký jazyk a literatura
Zkratka: RE
Kód: 7310R113
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6107 B-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta