Italský jazyk a literatura

Jazyk a kultura: brány do světa.

Rozbalit vše

Cílem studia je rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti získané v rámci bakalářského studia a připravit budoucího filologa k práci vycházející z širšího základu románských studií. Studenti se zaměří na diachronické aspekty lingvistického výzkumu a na hlubší poznání sémantiky a stylistiky. V literární kritice získají hlubší vhled do metodologie literární vědy a povědomí o širším kontextu románských literatur a o místě italské literatury v něm.

Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důstojného písemného a ústního projevu v italštině na úrovni C2 dle Evropského referenčního rámce;
  • využít podrobné vědomost o společenské, politické, kulturní, literární a jazykové situaci v Itálii.
(?)

Absolvent oboru je schopen důstojného písemného i ústního projevu v italštině a je vybaven – teoreticky i prakticky – detailními a hlubokými společenskými, politickými, kulturními, historickými, literárními a lingvistickými vědomostmi o Itálii.

Absolvent má také možnost nabýt znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti dle vlastního výběru.

Kromě práce v oboru překladatelství, tlumočení, výuky jazyka, redaktorské činnosti, publicistiky turistiky, obchodu, středního a vyššího managementu se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a italském jazyce.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia činí 4 semestry, udělovaný titul: magistr (Mgr.).

Dvouoborové a jednooborové studium se shodují v korpusu povinných předmětů. Studijní plán jednooborového studia je ve skladbě povinných předmětů stejný jako u studia dvouoborového. Rozdíl je v rozsahu povinně volitelných předmětů. Ten je u jednooborového studia širší, zejména směrem k přípravným kurzům dalšího románského jazyka tak, aby studenti mohli povinně volitelné kredity získávat na dalších romanistických oborech.

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné a volitelné kredity, které si student volí podle svých zájmů a své budoucí orientace, lze získat jak z nabídky oboru italský jazyk a literatura, tak z nabídky dalších romanistických oborů, případně dalších oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě.

Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je uveden na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří:

1) obhajoba diplomové práce (u dvouoborového studia na jednom ze studovaných oborů);

2) písemná klauzurní práce v rozsahu 4 hodin, při které si student vybere jedno ze zadaných jazykovědných, nebo literárních témat;

3) ústní část zkoušky z jednotlivých lingvistických, literárních a literárněvědních okruhů.

(?)

Po splnění podmínek přijetí může student pokračovat v doktorském studiu v oborech Románské jazyky, Románské literatury, případně v jiných oborech doktorského studia.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Italský jazyk a literatura
Zkratka: IJ
Kód: 7310T072
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6107 N-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta