Německý jazyk a literatura

Rozbalit vše

Cílem studia oboru Německý jazyk a literatura je upevnění a rozvinutí potřebných znalostí na úrovni praktických jazykových kompetencí, a to zejména v oblasti odborné filologické reflexe lingvistických a literárněvědných problémů v širším kulturně-společenském a historickém kontextu.

Posluchači se seznámí s širšími souvislostmi relevantních germanistických disciplín; v oboru lingvistiky jsou to mimo jiné diachronní aspekty zkoumání jazyka stejně jako pokročilé úrovně syntaxe, lexikologie a stylistiky v perspektivě převážně synchronní. V literární vědě je hlavním předmětem zájmu zejména zvlášť důležité období 20. století až po současnost reflektované v širším kontextu světové literatury. Spolu s rozšířeným časovým a obsahovým záběrem jsou prohlubovány i základy metodologické.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • kriticky pracovat s texty v němčině a češtině na receptivní i produktivní úrovni;
  • překládat z němčiny a do němčiny;
  • na velmi dobré úrovni využít jazykové dovednosti v němčině a znalosti kultury a reálií v povolání odpovídajícího zaměření.
(?)

Absolvent oboru může působit v podnicích či institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce, případně v diplomacii; další možností uplatnění je překládání, případně tlumočení a jazyková výuka.

(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru, povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Volitelné předměty lze vybírat z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Informace o nabídce předmětů a konkrétních podmínkách jejich zapisování jsou uvedeny v registračních šablonách příslušných oborů.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě dílčí části:

Písemná zkouška – odborné zpracování vybraného germanistického tématu s možností předchozí přípravy.

Ústní zkouška – rozprava ke stanovenému tématu z německého jazyka a literatury (v rámci předem stanovených okruhů).

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba magisterské práce.

Více informací lze nalézt na webové stránce pracoviště:

http://www.phil.muni.cz/german/Studium/NJ_stat_zk.htm.

(?)

Po úspěšném absolvování magisterského studia je možno pokračovat v doktorském studiu ve filologickém programu.

(?)
0
Aktivní studenti
9

Specifikace oboru

Obor: Německý jazyk a literatura
Zkratka: NJ
Kód: 7310T106
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6107 N-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta