Novořecký jazyk a literatura

Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu. Odysseas Elytis

Rozbalit vše

Cílem studia je prohloubení znalostí a jazykových kompetencí, které studenti získali v bakalářském cyklu, a jejich rozšíření o střední fáze vývoje řeckého jazyka, dějin, kultury, a především literatury (byzantské období, turecká nadvláda).

Studenti se na základě vlastní volby výběrových kurzů dále specializují na jednu z následujících oblastí: diachronní lingvistika, literární historie, překladatelství a turistický ruch (odborné znalosti průvodce po Řecku).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důkladně charakterizovat a interpretovat jazykový vývoj řečtiny od helénismu (koiné) až k novořečtině (dimotiki);
  • rozumět textům psaným v byzantské řečtině či v katharevuse, překládat je (za pomoci slovníku) a interpretovat;
  • přeložit odborný text do řečtiny a literární i odborný text z řečtiny do češtiny; vyhodnotit úroveň překladu; formulovat základní teoretické problémy překladu;
  • dobře se orientovat v dějinách Byzance a starších dějinách Řecka od pádu byzantského impéria do počátku řeckého národněosvobozeneckého boje;
  • postihnout hlavní jevy vývoje byzantské a starší novořecké literatury v 15.–18. stol.
(?)

Absolventi magisterského cyklu oboru novořecký jazyk a literatura se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí.

Mohou se věnovat práci v oboru, především uměleckému i komerčnímu překladatelství, tlumočení, pedagogické činnosti v komerční sféře (specializované jazykové školy) nebo i vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách.

Na pracovním trhu se dále mohou uplatnit v cestovním ruchu a na pozicích vyžadujících výbornou znalost řečtiny (diplomacie, komerční sektor, např. bankovnictví).

Vzhledem k zaměření na práci s jazykem jsou připraveni i na různá redaktorská a editorská místa v médiích, zejména v kulturně a literárně orientovaných rubrikách. Uplatní se rovněž v profesích, které vyžadují všeobecný rozhled, schopnost samostatného kritického myšlení a solidní jazykovou vybavenost.

Možné uplatnění se rozšiřuje vzhledem k oborovým kombinacím.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia je čtyři semestry.

I. Jednooborové studium:

Pro přistoupení ke SZZ musí student získat na oboru 120 ECTS kreditů z povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů.

Podíl povinných předmětů činí 70 kreditů (včetně kreditů za předměty společného základu studia a předměty zaměřené na přípravu k magisterské diplomové práci). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 38 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 12 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

II. Dvouoborové studium:

Diplomový obor:

Pro přistoupení ke SZZ musí student získat na oboru 70 ECTS kreditů z povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů.

- 54 A

- 14 B

- zápočet (0 kr.) za magisterskou diplomovou práci (REMgrDip)

- 2 za zkoušku ze světového jazyka (celkem 4 za oba obory).

Nediplomový obor:

Získání celkem 50 kreditů:

- 34 A

- 14 B

- zápočet (0 kr.) za magisterskou oborovou práci (REMgrOb)

- 2 za zkoušku ze světového jazyka (celkem 4 za oba obory).

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Studium je zakončeno obhajobou magisterské diplomové práce (nebo, v případě dvouoborového nediplomového studia, odevzdáním magisterské oborové práce) a složením státní magisterské zkoušky.

Státní magisterská zkouška má písemnou a ústní část, obě student skládá ve stejném zkouškovém období. K ústní části zkoušky přistupuje student pouze po úspěšném složení písemné části. U diplomového studia je součástí ústní magisterské zkoušky také obhajoba diplomové práce. Magisterskou zkouškou jsou ověřovány znalosti získané v povinných předmětech magisterského cyklu.

Písemná část:

- překlad textu do řečtiny (bez slovníku)

- překlad textu z řečtiny (bez slovníku)

- esej na zadané téma (bez slovníku)

Ověřuje se schopnost důstojného písemného projevu v novořečtině.

Ústní část:

- konverzace v řečtině na zadané téma

- prověřuje se znalost byzantské a starší novořecké literatury v rozsahu daném náplní předmětů Úvod do byzantologie a Řecká literatura 15.–18. století.

- ověřuje se sečtělost v byzantské a novořecké literatuře v originálech a překladech nejméně v rozsahu povinné četby, seznam četby student přinese k písemné zkoušce.

- ověřuje se přehledná znalost řeckých dějin 15.–18. století (předmět Řecké dějiny 15.–18. století).

Okruhy k ústní zkoušce (dějiny, literatura, konverzace) a seznam povinné četby jsou zveřejněny v učebních materiálech k předmětu RESZk (Státní závěrečná zkouška magisterská).

(?)

Absolvent navazujícího magisterského studia Novořeckého jazyka a literatury může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím doktorském studiu.

Na Filozofické fakultě MU je možné pokračovat ve stejnojmenném doktorském studijním oboru.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Novořecký jazyk a literatura
Zkratka: RE
Kód: 7310T113
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6107 N-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta