Španělský jazyk a literatura

Jazyk a kultura: brány do světa.

Rozbalit vše

Cílem studia je rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti získané v rámci bakalářského studia a připravit budoucího filologa k práci vycházející z širšího základu románských studií. Studenti se zaměří na diachronické aspekty lingvistického výzkumu, na hlubší poznání syntaxe, sémantiky a stylistiky. V literární kritice získají hlubší vhled do metodologie literární vědy a povědomí o širším kontextu románských literatur a o místě španělské a španělsky psané literatury v něm.

Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

Dvouoborové a jednooborové studium se shodují v korpusu povinných předmětů. Studijní plán jednooborového studia je ve skladbě povinných předmětů stejný jako u studia dvouoborového. Rozdíl je v rozsahu povinně volitelných předmětů. Ten je u jednooborového studia širší, zejména směrem k přípravným kurzům dalšího románského jazyka, tak aby studenti mohli povinně volitelné kredity získávat na dalších romanistických oborech.

Absolvent jednooborového studia tak může nabýt znalosti a dovednosti jak ve vlastním oboru, tak v jiném románském oboru či oborech.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důstojného písemného i ústního projevu ve španělštině;
  • samostatného a kritického myšlení a dobré vyjadřovací schopnosti v mateřském a španělském jazyce;
  • aplikovat společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Španělsku a hispanofonních zemích;
  • využít znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti – dle vlastního výběru.
(?)

Absolvent oboru je schopen důstojného písemného i ústního projevu ve španělštině a je vybaven – teoreticky i prakticky – společenskými, politickými, kulturními, historickými, literárními a lingvistickými vědomostmi o Španělsku a hispanofonních zemích. Absolvent má také možnost nabýt znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti – dle vlastního výběru. Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočení, výuka jazyka, redaktorská činnost, publicistika) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a španělském jazyce.

(?)

Standardní doba studia činí 4 semestry, udělovaný titul: magistr (Mgr.)

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 54 kreditů v jednooborovém studiu (včetně přípravy magisterské diplomové práce) a 34 kreditů v dvouoborovém studiu včetně přípravy magisterské oborové práce). Další, povinně volitelné a volitelné kredity, které si student volí podle svých zájmů a své budoucí orientace, lze získat jak z nabídky oboru španělský jazyk a literatura, tak z nabídky dalších romanistických oborů, případně dalších oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě.

Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky katedry pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je uveden na stránkách

fakulty.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří:

1) obhajoba diplomové práce (u dvouoborového studia na jednom ze studovaných oborů);

2) písemná klauzurní práce v rozsahu 4 hodin, při které si student vybere jedno ze zadaných jazykovědných či literárních témat;

3) ústní část zkoušky z jednotlivých lingvistických, literárních a literárněvědních okruhů.

(?)

V případě splnění podmínek přijetí je možné pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech oborů: Románské jazyky, Románské literatury, případně jiných oborech doktorského studia.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Španělský jazyk a literatura
Zkratka: SJ
Kód: 7310T174
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6107 N-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta