Teorie a dějiny divadla

Celý svět hraje komedii.

Rozbalit vše

Studenti navazujícího dvouletého magisterského programu jsou vedle prohloubení znalostí bakalářského studia vedeni k samostatné výzkumné činnosti a očekává se od nich pokročilá průprava v teatrologických disciplínách, od práce s archiváliemi, historiografické schopnosti, přes kritickou a recenzní činnost až po případnou dramaturgickou spolupráci na inscenacích.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat hluboké znalosti na úrovni soudobého stavu poznání v oblasti teorie a dějin divadla, umožňující originální využívání a rozvíjení myšlenek;
  • orientovat se v základních proudech a tendencích teorie a dějin divadla ve studované oblasti;
  • demonstrovat znalost základního spektra a typologie zdrojů s přihlédnutím ke specifikům teatrologie;
  • specifikovat výzkumné postupy v oblasti svého studijního zaměření s vědomím širších souvislostí filozofické a estetické povahy;
  • definovat komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, konceptů a metod teatrologie včetně kritické reflexe;
  • analyticky zpracovat zadané téma s použitím samostatně zvolené metody;
  • aplikovat základní výzkumné postupy v teatrologii způsobem umožňujícím získávat nové, původní poznatky.
(?)

Absolvent oboru najde uplatnění především v tvořivé a kriticko-analytické činnosti v oblasti umění se zaměřením na divadlo v jeho nejrůznějších formách. Absolventi studia nacházejí uplatnění ve vědecko-výzkumných institucích, muzeích, archivech, divadelních archivech, divadlech, v tisku, v rozhlase i televizi. Absolventi jsou kvalifikováni k práci v oblasti public relation ve veřejné i soukromé sféře, dále v oblasti administrace kultury a umění ve veřejné i soukromé sféře, administrace kulturní politiky a kulturních průmyslů, dramaturgie, žurnalistiky se zaměřením na oblast kultury a umění, editorské činnosti, kritiky v umění a kultuře a managementu kultury a umění. Absolventi se uplatní i v médiích či v institucích zaměřených na performativní umění, ochranu a propagaci kulturního dědictví.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Dále student absolvuje volitelné předměty z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat předměty společného základu. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty, pokud studují jednooborové studium; 70 kreditů, pokud studují dvouoborové studium a píší diplomovou práci na KDS; 50 kreditů, pokud studují dvouoborové studium a píší oborovou práci na KDS. Student jednooborového studia, který má za povinnost získat 120 kreditů, získává celkem 28 kreditů za povinné předměty, 46 kreditů za povinně volitelné předměty, 37 kreditů za závěrečnou práci a předměty k závěrečné práci, 5 kreditů za volitelné předměty z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů a 4 kredity za předměty společného základu. Student dvouoborového studia, který má za povinnost získat 70 kreditů, získává celkem 23 kreditů za povinné předměty, 9 kreditů za povinně volitelné předměty, 37 kreditů za závěrečnou práci a předměty k závěrečné práci a 4 kredity za předměty společného základu. Student dvouoborového studia, který má za povinnost získat 50 kreditů, získává celkem 23 kreditů za povinné předměty, 15 kreditů za povinně volitelné předměty, 10 kreditů za závěrečnou práci a předměty k závěrečné práci a 4 kredity za předměty společného základu. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na webových stránkách oboru.

(?)

K řádnému ukončení studia je nutné úspěšné absolvování státní závěrečné zkoušky. Státní zkouška má dvě části – obhajobu magisterské diplomové práce, resp. odevzdání práce oborové, a vlastní zkoušku z dějin českého a světového divadla a z teorie divadla (viz okruhy otázek na webové stránce katedry). Student diplomového magisterského studia dostane předem posudky od školitele a oponenta a připraví si obhajobu písemně nebo ústně podle vlastního uvážení. Tematické okruhy pro magisterský stupeň jsou: 1) Dějiny českého divadla, 2) Dějiny světového divadla, 3) Teorie divadla. Součástí státní závěrečné zkoušky u diplomového studia je obhajoba magisterské práce v rozsahu 140 tisíc znaků základního textu, případně u nediplomového studia odevzdání magisterské oborové práce v rozsahu 55 tisíc znaků základního textu (oborová práce se neobhajuje). Ústní část magisterské zkoušky a obhajoba diplomová práce jsou hodnoceny samostatnými známkami. Všechny tři okruhy ústní části státní zkoušky jsou hodnoceny souborně jednou známkou.

(?)

Absolvent magisterského studia může po splnění podmínek přijetí pokračovat v doktorském studiu oboru Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury nebo příbuzných oborů.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Teorie a dějiny divadla
Zkratka: DV
Kód: 8104T005
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N8109 N-OT Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.