Latinský jazyk a literatura

Nemo nascitur sapiens, sed fit. Nikdo moudrý z nebe nespadl. Seneca

Rozbalit vše

Magisterské studium latinského jazyka a literatury umožňuje poznat v originále myšlenky a díla slavných antických literátů, filosofů, vědců, vojevůdců i politiků, která jsou pevným základem evropských hodnot a důkladně se seznámit s antickým starověkem v širších souvislostech.

Studium může být jednooborové, nebo dvouoborové. Ve dvouoborovém studiu si studenti vybírají buď specializaci klasickou, nebo specializaci medievistickou.

V rámci jednooborového studia latinského jazyka a literatury student získává znalosti klasické i medievistické specializace. Pro specializaci se student rozhoduje s ohledem na druhý studijní obor a své osobní odborné zájmy.

V klasické specializaci navazujícího magisterského učitelského studia jsou formou srovnání s klasickou normou latinského jazyka, kterou si studenti osvojili v bakalářském cyklu, probrány všechny fáze vývoje latiny od doby prvních epigrafických dokladů (7.–6. stol. př. Kr.) po tzv. pozdní latinu. Jsou zkoumány hláskoslovné, morfologické a syntaktické rozdíly mezi jednotlivými obdobími. Současně s diachronní lingvistikou je prohlubována znalost zejména antické literatury, jak pokud jde o charakteristiku stylu významných římských autorů, tak v oblasti vývoje jednotlivých žánrů. Fakultativně se studenti mohou seznámit také s vybranými problémy antických, arabských i byzantských politických a kulturních dějin.

V medievistické specializaci navazujícího magisterského studia jsou obdobným způsobem probrány všechny pozdější vývojové fáze latiny od pozdně antického jazykového úzu po latinu pozdního středověku. Důraz je kladen především na ortografické, hláskoslovné, morfologické a syntaktické jevy ve vulgární latině, v předrománské fázi vývoje latiny, v tzv. merovejské latině a v latině karolinské doby. Současně jsou probírány proměny latinské slovní zásoby od pozdního římského císařství až do období produkce překladů z řečtiny a arabštiny (11.–12. stol.). Tato specializace vyžaduje zároveň seznámení se středověkými kulturními dějinami, především dějinami literatury, dějinami středověkých knihoven a středověkého písma.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • popsat hláskový a morfologický vývoj latiny až do pozdní antiky, respektive do konce středověku;
 • porovnat gramatiku klasické latiny s některými aspekty lidové a středověké latiny;
 • ukázat hlavní rysy antické a/nebo středověké latinsky psané literatury (české i evropské);
 • načrtnout filozofické, historické a náboženské pozadí vývoje antické a/nebo středověké společnosti;
 • překládat složitější latinské prozaické i básnické texty do češtiny; překládat do latiny;
 • kriticky interpretovat vybrané latinské texty z klasického a středověkého období;
 • číst vybrané středověké rukopisy (u medievistické specializace);
 • podílet se na přípravě moderních kritických edicí středověkých rukopisů (u medievistické specializace);
 • popsat hlavní rysy klasické a středověké prozódie;
 • číst vybrané typy složitějších meter;
 • samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací;
 • vytvořit delší vnitřně strukturovaný text o odborných tématech.
(?)

Absolventi oboru najdou uplatnění na vysokých i středních školách, na nichž se učí latina (jedná se především o filozofické fakulty nebo jiné humanitně orientované fakulty, lékařské, farmaceutické či veterinární fakulty, dále o gymnázia a střední zdravotní školy). Jsou kvalifikováni pro práci v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd ČR, archivech, knihovnách a muzeích. Můžou vykonávat také odborně i jazykově orientované práce (korektury) v knižních nakladatelstvích a v různých médiích.

Absolventi umí vyhledávat různé zdroje informací, kriticky je hodnotit a náležitě používat. Tyto dovednosti jim umožní flexibilně se adaptovat na měnící se požadavky trhu práce.

(?)

Standardní doba studia jsou čtyři semestry. Před složením závěrečné zkoušky musí studenti získat nejméně 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty a za zkoušku z cizího jazyka. Počty předepsaných kreditů jsou v jednooborovém a dvouoborovém studiu odlišné.

V jednooborovém studiu musí studenti získat 83 kreditů za povinné předměty, které jsou zaměřeny na četbu a interpretaci klasických i středověkých autorů, na středověkou latinsky psanou literaturu, hlubší poznání antické literatury a na historický vývoj latinského jazyka. Dále je třeba získat 24 kreditů za předměty povinně volitelné (výběr ze seznamu předmětů) a 9 kreditů za předměty volitelné (lze vybírat ze všech předmětů na univerzitě). Studenti si tak mohou upravit studijní plán podle svých zájmů či budoucího odborného zaměření. Za cizí jazyk musí studenti získat 4 kredity.

Ve dvouoborovém studiu si studenti volí buď specializaci na klasické období (klasickou specializaci), nebo na středověk (medievistickou specializaci). V klasické specializaci musí za povinné předměty získat buď 58 kreditů (pokud studium latinského jazyka a literatury ukončují diplomovou prací), nebo 38 kreditů (pokud studium ukončují prací oborovou). Povinné předměty této specializace jsou zaměřeny na jazyk a římskou literaturu od počátků do prvních staletí našeho letopočtu. Dále musí studenti získat 10 kreditů za předměty povinně volitelné a 2 kredity za cizí jazyk (tj. polovinu ze 4 kreditů, které je nutné získat za oba obory dohromady).

V medievistické specializaci musí za povinné předměty získat buď 56 kreditů (pokud studium latinského jazyka a literatury ukončují diplomovou prací), nebo 36 kreditů (pokud studium ukončují prací oborovou). Povinné předměty jsou zaměřeny na středověké texty, jazykové zvláštnosti středověké latiny a evropskou a českou latinsky psanou středověkou literaturu.

Dále musí studenti získat 12 kreditů za předměty povinně volitelné a 2 kredity za cizí jazyk (tj. polovinu ze 4 kreditů, které je třeba získat za oba obory dohromady).

Ve všech typech studia musí studenti samostatně přečíst vybrané pasáže latinských textů a prokázat schopnost přeložit je a porozumět jim. Autoři povinné četby se liší podle typu studia. Seznam povinné četby je uveden ve studijním katalogu v Informačním systému MU. Součástí všech typů studia je také test z gramatiky klasické latiny.

Po celou dobu studia jsou studenti povinni sledovat studijní katalogy, které jsou umístěny v Informačním systému MU nebo na webových stránkách Ústavu klasických studií.

(?)

Magisterská státní závěrečná zkouška je ústní. Náplň zkoušky se liší podle typu studia nebo specializace. Jednooborové studium se ukončuje zkouškou zaměřenou na klasické období i středověk. Zkouška u dvouoborového studia odpovídá zvolené specializaci. Ve všech typech studia studenti prokazují především schopnost překládat a interpretovat i složitější latinské texty, orientovat se v jednotlivých vývojových stádiích latiny i v literatuře příslušného období a chápat ji v kulturních a historických souvislostech.

U jednooborového a dvouoborového diplomového studia je součástí magisterské státní zkoušky také obhajoba diplomové práce. U dvouoborového nediplomového studia se předkládá pouze práce oborová.

Požadavky kladené na diplomovou i oborovou práci jsou zveřejněny na webových stránkách FF pod odkazem Vzor diplomových prací

(https://is.muni.cz/auth/do/phil/Pracoviste/SO/4581421/Vzor_bakalarske_prace.pdf) a na stránkách Ústavu klasických studií pod odkazem diplomové práce – pokyny k odevzdávání a úpravě (http://www.phil.muni.cz/wuks/home/studium).

Více informací o náplni zkoušky a ukončení studia je uvedeno ve studijním katalogu v Informačním systému MU nebo na webových stránkách Ústavu klasických studií.

(?)

Absolvent oboru Latinský jazyk a literatura může po splnění podmínek přijímacího řízení studovat ve studiu doktorském. Na Ústavu klasických studií lze studovat obor Klasická filologie, který je zaměřený na jazyk a literaturu od počátků až do prvních staletí našeho letopočtu, nebo obor Latinská medievistika, který je zaměřený především na ediční práci a středověkou latinsky psanou literaturu.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Latinský jazyk a literatura
Zkratka: LJ
Kód: 7310T088
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R7310 Rig-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta