Portugalský jazyk a literatura

Jazyk a kultura: brány do světa.

Rozbalit vše

Cílem studia je rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti získané v rámci bakalářského studia a připravit budoucího filologa k práci vycházející z širšího základu románských studií. Studenti se zaměří na diachronické aspekty lingvistického výzkumu, na hlubší poznání syntaxe, sémantiky a stylistiky. V literární kritice získají hlubší vhled do metodologie literární vědy a povědomí o širším kontextu románských literatur a o místě portugalské a lusofonní literatury v něm.

Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důstojného písemného i ústního projevu v portugalštině na úrovni C2 dle Evropského referenčního rámce;
  • aplikovat podrobné společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Portugalsku a lusofonních zemích.
(?)

Absolvent oboru je schopen důstojného písemného i ústního projevu v portugalštině a je vybaven detailními a hlubokými filologickými a areálově kulturními znalostmi o Portugalsku a lusofonních zemích. Absolvent má také možnost nabýt znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti dle vlastního výběru. Absolvent je kvalifikován pro práce jako je výuka, práce v kulturních institucích, turistika, redaktorská činnost, obchod, střední a vyšší manažerské pozice ve firmách, odborné překladatelství, tlumočení, tedy práce v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a portugalském jazyce.

(?)

Standardní doba studia činí 4 semestry, udělovaný titul: magistr (Mgr.).

Dvouoborové a jednooborové studium se shodují v korpusu povinných předmětů. Rozdíl je v rozsahu povinně volitelných předmětů. Ten je u jednooborového studia širší, zejména směrem k přípravným kurzům dalšího románského jazyka tak, aby studenti mohli povinně volitelné kredity získávat na dalších romanistických oborech.

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné a volitelné kredity, které si student volí podle svých zájmů a své budoucí orientace, lze získat jak z nabídky oboru portugalský jazyk a literatura, tak z nabídky dalších romanistických oborů, případně dalších oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě.

Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je uveden na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří:

1) obhajoba diplomové práce (u dvouoborového studia na jednom ze studovaných oborů);

2) písemná klauzurní práce v rozsahu 4 hodin, při které si student vybere jedno ze zadaných jazykovědných, nebo literárních témat;

3) ústní část zkoušky z jednotlivých lingvistických, literárních a literárněvědních okruhů.

(?)

Doktorské studium Románské jazyky, Románské literatury, případně jiné obory doktorského studia.

Student může pokračovat v doktorském studiu po splnění podmínek přijetí.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Portugalský jazyk a literatura
Zkratka: PO
Kód: 7310T130
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R7310 Rig-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta