Teorie a dějiny divadla

Divadlo je tu od toho, aby diskutovalo, hloubalo, vnímalo, snilo, nabízelo různé pohledy na člověka a celý jeho žitý svět.

Rozbalit vše

Studium oboru Teorie a dějiny divadla, odborně řečeno teatrologie, vede k porozumění divadelnímu umění ve všech jeho podobách, žánrech, stylech a funkcích, ve kterých se vyskytoval v dějinách kultury od antiky přes středověk, renesanci, klasicismus a v průběhu celého 20. století až po současnost. Poznání minulosti je při studiu divadla nezbytné nejen samo o sobě, ale také pro pochopení současné divadelní, taneční, pohybové a hudebně-divadelní platformy.

Ve středu zájmu oboru je divadelní inscenace a její zkoumání jak z estetického hlediska, tak z hlediska její funkce ve společensko-politickém diskurzu, kterého je součástí. Divadlo jako neodmyslitelná součást každé společnosti v historii i dnes vyžaduje a zároveň nabízí porozumění uměleckému dílu nejen z estetického hlediska, ale skrze něj i skutečnostem společenským, politickým i psychologickým, o nichž divadelní dílo nutně vypovídá.

Cílem bakalářského studia je seznámit posluchače s dějinami českého i světového dramatu, české i světové inscenační praxe a s teoriemi popisujícími typické rysy a zákonitosti divadelních žánrů a možné způsoby, jak divadlo zkoumat. V bakalářském studiu je kladen důraz také na vedení studentů k poznání, že divadelní tvar jako umělecká forma v prvé řadě poskytuje nikoliv pobavení, ale výpověď o člověku a společnosti v rozmanitých kontextech. Tím se divadelní inscenace stává důležitým zaujatým komentářem reality, a přispívá tak k poznání žitých skutečností jinou, estetickou, formou.

Studium oboru je určeno těm potenciálním posluchačům, kteří mají zájem o poznávání historie a společenských principů skrze divadelní umění, o jeho estetický rozměr, o prohlubování analytických schopností a formulování vlastního názoru prostřednictvím psaní a diskuze s pedagogy i ostatními studenty. Od studentů se očekává zájem o současné divadelní dění, snaha o kritický pohled na divadelní inscenaci a soustavné prohlubování vyjadřovacích schopností slovem i písmem.

Badatelské a pedagogické zaměření Katedry divadelních studií spočívá ve studiu české i světové divadelní historie, zkoumání teatrality nedivadelních událostí ve všech sférách lidského života a společnosti, současné dramatiky a inscenační praxe, v překládání dramatických textů a divadelní kritice.

Studentům se doporučuje zkombinovat obor Teorie a dějiny divadla s jakýmkoliv jiným humanitním oborem (např. s bohemistikou nebo cizím jazykem, jiným uměnovědným oborem či filosofií) do dvouoborového studia. Získá tak více možností a prostředků pro vlastní výzkum v rámci bakalářské diplomové práce, a zvýší tak pravděpodobnost svého uplatnění v budoucím profesním životě.

Všichni studenti mají možnost spolupracovat s internetovou kritickou platformou KriTh – Kritické theatrum, která umožňuje publikovat vlastní recenze a vyzkoušet si pozici kulturního redaktora/ky.

Studentům je k dispozici oborově zaměřená katederní knihovna a videotéka záznamů divadelních představení a dokumentů o divadle. Vhledem k tomu, že se od studentů vyžaduje přehled v aktuálním dění nejen v brněnských divadlech, poskytuje katedra průkaz studenta Katedry divadelních studií, jehož prostřednictvím lze získat vstupenky na brněnská divadelní představení za symbolickou cenu od 0,- do 50,-.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uvažovat o problémech spjatých s divadlem v nejširším slova smyslu v komplexnějších souvislostech (politických, společenských, estetických);
  • orientovat se v českých a světových dějinách dramatu a divadla i v  teoretických a metodologických přístupech k němu;
  • orientovat se v současném divadelním dění;
  • analyzovat jevištní tvar jako společensko-politický fenomén z hlediska všech jeho složek, výpovědi, formy a žánru ad.;
  • vyhledávat relevantní informace a provést kvalitní rešerši k danému divadelnímu období či dílu;
  • využít osvojených metodologických postupů k sepsání závěrečné bakalářské práce
(?)

Absolvent bakalářského stupně získá během studia nejen patřičné oborové znalosti, ale osvojí si i řadu dalších obecnějších praktických dovedností, které lze využít jak v jakémkoliv jiném humanitním oboru, tak i v občanském a osobním životě. Patří mezi ně mimo jiné schopnost práce s textem a jeho kritické zhodnocení, základy psaní v odborném a publicistickém stylu, kulturně-historický přehled, orientace v současných společensko-politických tématech, schopnost hlubokého a komplexního uvažování o problémech. Pokud má absolvent zájem o uplatnění v oboru, výrazně se mu doporučuje pokračovat v navazujícím magisterském a poté případně i v doktorském studiu. Úspěšný absolvent oboru divadelní vědy má širokou škálu možného uplatnění v divadelní i obecně kulturní publicistice, jako editor v nejrůznějších typech nakladatelství, dále v divadelní produkci, v archivech a muzeích, na PR pozicích kulturních institucí, v organizaci divadelních festivalů, propagaci současného divadla a v neposlední řadě v akademické sféře.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Dále student absolvuje volitelné předměty z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat předměty společného základu. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty, pokud studují jednooborové studium; 95 kreditů, pokud studují dvouoborové studium a píší diplomovou práci na KDS; 85 kreditů, pokud studují dvouoborové studium a píší oborovou práci na KDS. Student jednooborového studia, který má za povinnost získat 180 kreditů, získává celkem 52 kreditů za povinné předměty, 84 kreditů za povinně volitelné předměty, 30 kreditů za závěrečnou práci a předměty k závěrečné práci, 4 kredity za volitelné předměty z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů a 10 kreditů za předměty společného základu. Student dvouoborového studia, který má za povinnost získat 95 kreditů, získává celkem 47 kreditů za povinné předměty, 21 kreditů za povinně volitelné předměty, 30 kreditů za závěrečnou práci a předměty k závěrečné práci a 5 kreditů za předměty společného základu. Student dvouoborového studia, který má za povinnost získat 85 kreditů, získává celkem 47 kreditů za povinné předměty, 34 kreditů za povinně volitelné předměty, 2 kredity za závěrečnou práci a předměty k závěrečné práci a 5 kreditů za předměty společného základu. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na webových stránkách oboru.

(?)

K řádnému ukončení studia je nutné úspěšné absolvování státní závěrečné zkoušky. Státní zkouška se skládá z písemné a ústní části a dále z obhajoby bakalářské diplomové práce, resp. odevzdání oborové práce (oborová práce se neobhajuje). Student diplomového bakalářského studia dostane předem posudky od školitele a oponenta a připraví si obhajobu písemně nebo ústně podle vlastního uvážení. Písemná část zkoušky obsahuje rozbor jednoho světového a jednoho českého dramatu ze seznamu zveřejněného na webu Katedry divadelních studií. Ústní část je komisionální a skládá se ze tří okruhů otázek: 1. z dějin českého divadla; 2. z dějin světového divadla; 3. z teorie divadla a dramatu. Okruhy otázek jsou zveřejněny na webové stránce katedry. Součástí státní závěrečné zkoušky u diplomového studia je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 70 tisíc znaků základního textu, případně u nediplomového studia odevzdání bakalářské oborové práce v rozsahu 27 tisíc znaků základního textu. Ústní část spolu s písemnou částí bakalářské zkoušky a obhajoba diplomové práce jsou hodnoceny dvěma samostatnými známkami. Všechny tři okruhy ústní části státní zkoušky spolu s písemnou částí zkoušky jsou hodnoceny souborně jednou známkou.

(?)

Absolvent bakalářského studia může po splnění podmínek přijetí pokračovat v magisterském studiu oboru Teorie a dějiny divadla nebo příbuzných oborů.

(?)
0
Aktivní studenti
7

Specifikace oboru

Obor: Teorie a dějiny divadla
Zkratka: DV
Kód: 8104R005
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8109 B-OT Obecná teorie a dějiny umění a kultury