Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Vidíme film zevnitř.

Rozbalit vše

Cílem bakalářského studia je vychovávat absolventy disponované pro kvalifikované profese vyžadující samostatné kritické myšlení a systémový přístup v oblastech filmové vědy, věd o umění, humanitních a společenských věd, kulturních institucí a médií a subjektů kreativních a kulturních průmyslů.

Bakalářské studium poskytuje systematický soubor přehledových znalostí

a základních dovedností v oboru, a to v širším rámci humanitních a společenských věd.

Důraz je kladen na jednotné kurikulum a společný studijní standard, který odpovídá úrovni obecného vzdělání v daném oboru.

Studijní plán je založen na soustavě převážně povinných a částečně volitelných předmětů, jejíž součásti tvoří:

1) přednášky a semináře z teorie a dějin filmu a audiovizuálního průmyslu;

2) semináře zaměřené na realizaci bakalářské práce;

3) výběrové výzkumné a projektové kurzy;

4) přednášky předních odborníků ze zahraničních univerzit (v angličtině);

5) modul prakticky orientovaných kurzů domácích odborníků z praxe (z oblasti produkce, dramaturgie a scenáristiky, distribuce, festivalů, televizního programování ad.);

6) skupinové exkurze a odborné praxe v institucích filmového průmyslu a zahraniční stáže (typicky v rámci programu Erasmus).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Užívat systematický přehled o základních teoretických konceptech, pojmosloví, historických datech a souvislostech.
  • Užívat základní dovednosti badatelské práce (rešerše, archivní výzkum, práce se zdroji).
  • Užívat metody kritického myšlení, čtení a akademického psaní.
  • Účastnit se týmové spolupráce na projektu a provádět seminární a veřejné odborné prezentace.
  • Užívat základní zkušenosti z praxe z oblasti filmového průmyslu, respektive z oblasti kulturních a kreativních průmyslů.
(?)

Bakalářské vzdělání dává předpoklady zejména k praxi v aplikovaných disciplinách.

Základní oblasti uplatnění:

1) Samostatná a specializovaná odborná a pedagogická činnost na univerzitách, v akademických institucích a v dalších odborných pracovištích (veřejné a státní instituce typu Národního filmového archivu).

2) Kulturní a filmová žurnalistika a publicistika v tištěných a elektronických médiích, public relations; ediční a překladatelská činnost.

3) Kulturní management: řídící pracovníci kin, kulturních a vzdělávacích institucí, filmových festivalů apod.

4) Dramaturgická a produkční praxe: film, televize, kina, festivaly.

(?)

Během studia, které standardně trvá 3 roky (6 semestrů), je nutno získat celkem 180 kreditů, a to podle následujícího zadání:

- 85 kr. za povinné předměty, což vedle předmětů z teorie a dějin českého a světového filmu zahrnuje též soustavu pravidelných bakalářských seminářů sloužících k badatelské průpravě a realizaci bakalářské práce;

- 72 kr. za povinně volitelné předměty, což zahrnuje též povinnost absolvovat tři kurzy (15 kr.) vedené zahraničními profesory v angličtině;

- 15 kr. za volitelné předměty mimo mateřský obor;

- 8 kr. za tzv. společný základ platný pro celou fakultu, což zahrnuje kurzy z filozofie a světový jazyk.

Tento studijní plán platí pro jednooborové studium, pro dvouoborové studium je adekvátně upraven.

(?)

Praxe je součástí volitelných oborových předmětů. Každý student může během bakalářského studia absolvovat až tři praxe vedené pod předmětem Odborná praxe I–III (předpokládá se jedna praxe ročně).

Zápočet lze získat za tyto druhy odborné činnosti v rámci oboru: 1) za činnost publikační: studie (v rozsahu nejméně 10 normostran) nebo soubor článků (v rozsahu nejméně 20 normostran) publikované v odborném či oborovém titulu; 2) za činnost konferenční: příspěvek na oborové konferenci; 3) za činnost ediční a redakční: editor tematické publikace – knihy, sborníku, redaktor časopisu; 4) za dramaturgii či produkci filmového festivalu nebo přehlídky; 5) za odbornou stáž (v délce min. jednoho měsíce). Další možnosti nejsou vyloučeny. Při hodnocení výsledku se bere v úvahu jednak odborná povaha a kvalita výstupu, jednak relevance platformy, na níž byl výstup realizován.

Odborné stáže se uskutečňují v institucích jako Národní filmový archiv, Státní fond kinematografie, Česká televize, festivaly MFF Karlovy Vary nebo MFDF Jihlava, produkční společnosti, brněnské kino Scala (kde se realizuje pravidelný projekt Studentského kina) apod.

(?)

Bakalářskou zkoušku tvoří dvě součásti realizované ve dvou formách:

1) Písemný test vědomostí z předmětu teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury dle zadaných okruhů a literatury

2) Ústní obhajoba bakalářské diplomové práce.

Písemný test tvoří celkem deset otázek. První (volná) otázka se týká literatury: student dle vlastní volby uvede monografii z filmové/mediální teorie (nad rámec uvedených titulů povinné a doporučené literatury), popíše strukturu knihy, přístup autora, základní argumenty. Následuje otázka z dějin filmových teorií, otázka z úvodu do studia filmu, otázka z oblasti filmového průmyslu, tři otázky z dějin české a tři otázky z dějin světové kinematografie.

Za každou otázku lze získat nejvýše 10 bodů, k úspěšnému zvládnutí testu je nutno získat nejméně 59 bodů.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu téhož oboru, případně jiného oboru (pokud to pravidla daného oboru umožňují).

(?)
0
Aktivní studenti
37

Specifikace oboru

Obor: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Zkratka: FAV
Kód: 8104R009
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6107 B-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta