Zdravotní vědy

Rozbalit vše

Studijní obor Zdravotní vědy se dělí na dva studijní směry - Pedagogická specializace optometrie a Pedagogická specializace výživa člověka. Cílem Pedagogické specializace optometrie je vybavit absolventa komplexně po teoretické i praktické stránce tak, aby byl v praxi při výkonu práce optometristy schopen podle diagnózy a doporučení lékaře samostatně uplatnit vhodné vyšetřovací a terapeutické postupy a výběr vhodné korekční pomůcky. Součástí magisterského studia zdravotních věd je aprobace pedagogická, která umožňuje vyučovat odborné předměty zdravotních věd, optiky a optometrie na středních i vysokých školách. Cílem Pedagogické specializace výživa člověka je osvojení teoretických vědomostí a praktických dovedností pro výkon příslušného zdravotnického povolání ve výchovně - vzdělávací sféře. Cílem studijního oboru je vychovat pro zdravotnickou praxi kvalifikovaného odborníka - magistra, který bude kvalifikován vykonávat činnosti na úseku preventivní a terapeutické péče v rámci výživy zdravého i nemocného člověka na odpovídajících pracovištích ve státním i soukromém sektoru. V průběhu studia absolvent získá pedagogickou kvalifikace k výuce odborných předmětů zdravotních věd a výživy člověka.

Určení: absolventům předchozího bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Výživa člověka, Optika a optometrie.

(?)

Pedagogická specializace optometrie - optometrista (magistr) bude schopen pracovat samostatně jako odborník v oboru oční optika a optometrie v očních optikách, na očních odděleních, v rehabilitačních centrech, v ústavech sociální péče, lázních a dalších zařízeních především v oblasti optických korekčních pomůcek, při jejich výběru a výrobě. Pedagogická specializace výživa člověka - absolvent (magistr) je připraven jako vedoucí člen nutričního týmu ve zdravotnických zařízeních rovnocenně spolupracovat s lékaři při léčbě všech nemocných, u nichž dochází k problémům spojeným s výživou (enterální, parenterální výživa, vyšetření výživového stavu, nutričně definovaná strava). Díky teoretické i praktické průpravě je absolvent schopen pracovat jako kvalifikovaný toxikolog a mikrobiolog v kontrolních orgánech i zdravotnických laboratořích se zvláštním zaměřením na potravní řetězce. Vzhledem k znalostem právních norem je absolvent schopen samostatné práce ve státních inspekčních orgánech (ČZPI, SZÚ, Hygienická stanice). Díky pedagogickému a psychologickému vzdělání je absolvent schopen uplatnit se ve školství jako pedagogický pracovník, např. při výuce předmětů dietologie, klinická výživa atp. na středních zdravotnických školách, na školách hotelového typu, integrovaných školách orientovaných na stravování, dále předmětu rodinná výchova na základních školách.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Zdravotní vědy
Zkratka: ZDRV
Kód: 5341T011
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N5345 N-SZ Specializace ve zdravotnictví
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta