Aplikovaná informatika

Jsem programátor, kdo je víc?

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Posluchači tohoto oboru studují předměty, ve kterých získají všeobecné znalosti z informatiky a nejnovější poznatky použitelné všeobecně nebo ve zvolené aplikační oblasti. Náplň studia je tvořena kombinací vybraných a pro tento program specifických magisterských předmětů a doplněna vhodnými bakalářskými předměty. Studium nevyžaduje a nerealizuje náročnější matematické základy, poskytne však dostatečné základy pro další studium i v této oblasti. U uchazečů o toto studium se předpokládají všeobecné znalosti informačních technologií (na úrovni předpokládané „standardní“ informační gramotnosti absolventů nehumanitně orientovaných bakalářských studijních programů). V rámci studia v oboru je možné realizovat specializaci Grafický design nebo absolvovat obor bez specializace. Volba jiné specializace v rámci oboru Aplikovaná informatika není možná. Studenti, kteří chtějí vyjádřit svoje zaměření pro určitou oblast, si volí odpovídající obory.Posluchači tohoto oboru studují předměty, ve kterých získají všeobecné znalosti z informatiky a nejnovější poznatky použitelné všeobecně nebo ve zvolené aplikační oblasti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Vysvětlit základní principy počítačových systémů, operačních systémů, databázových systémů a počítačových sítí.
  • Navrhovat algoritmy a zapsat program pro řešení daného problému.
  • Aplikovat různé přístupy k práci s daty a/nebo počítačovými systémy podle daných potřeb.
  • Programovat v různých jazycích na různých operačních systémech.
(?)

Studenti oboru získají obecnou znalost počítačových systémů a nejnovějších poznatků v informatice, které mohou uplatnit v různých vybraných oblastech. Absolventi naleznou uplatnění zejména při vývoji a nasazení informačních technologií v praxi.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Studenti se při průchodu studiem mohou řídit studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Katalog obsahuje doporučený průchod studiem včetně volby povinně volitelných předmětů. Informace ze studijních katalogů jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na studijním oddělení nebo na stránkách fakulty, viz https://www.fi.muni.cz/katalog/.

(?)

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a ústního přezkoušení odborných, oborově specifických znalostí. K ústní zkoušce přistupuje student bez přípravy, během zkoušky uchazeč zodpoví na dvě až tři otázky položené zkušební komisí. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá obvykle 60 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba diplomové práce a polovinu zkoušení. Více informací o státní závěrečné zkoušce a o otázkách lze nalézt na stránkách fakulty https://www.fi.muni.cz/studies/szz_mgr/.

(?)

Absolventi mohou pokračovat v doktorských studiích na Fakultě informatiky.

(?)
0
Aktivní studenti
1 231

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná informatika
Zkratka: AP
Kód: 1802T001
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1802 N-AP Aplikovaná informatika
Fakulta informatiky
Obor zajišťuje:
Fakulta informatiky
Garant oboru:
prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.