Nizozemský jazyk a literatura

Rozbalit vše

Cílem studia je jednak rozšířit a prohloubit vědomosti o jazyce, kultuře a literatuře nizozemsky mluvících zemí, jejichž základy byly položeny během bakalářského studia. Dále je cílem studia zvýšit jazykové kompetence studentů, a to jak v mluveném, tak v psaném projevu.

Velký důraz je kladen na předměty týkající se literární a lingvistické teorie a aktuálních problémů literární vědy a lingvistiky. Na konci magisterského studia dosáhne student úrovně C1 Evropského referenčního rámce. Absolventi musí být schopni odborně se vyjádřit k jakékoliv problematice související s jazykem, kulturou nebo reáliemi nizozemsky mluvících zemí a zaujmout k ní stanovisko podložené odbornými znalostmi. Absolventi musí být schopni kultivovaného ústního nebo písemného projevu v nizozemštině.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • kriticky pracovat s texty v nizozemštině a češtině na receptivní i produktivní úrovni;
  • překládat z nizozemštiny do češtiny a naopak;
  • na velmi dobré úrovni využít jazykové dovednosti v nizozemštině a znalosti kultury a reálií v povolání odpovídajícího zaměření.
(?)

Absolvent oboru najde uplatnění jako pedagog na veřejných i soukromých středních i vysokých školách včetně jazykových škol. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii. Velmi často najde uplatnění v nadnárodní firmě s nizozemským oddělením.

(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru, povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Volitelné předměty lze vybírat z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Informace o nabídce předmětů a konkrétních podmínkách jejich zapisování jsou uvedeny v registračních šablonách příslušných oborů.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě dílčí části:

Písemná zkouška – jazykovědná, nebo literárněvědná esej dle výběru studenta a písemný překlad textu z nizozemštiny do češtiny.

Ústní zkouška – rozprava nad vybraným tématem z jazykovědy a z literatury.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba magisterské práce.

Více informací lze nalézt na webové stránce pracoviště:

https://sites.google.com/site/brnonederlandistika/home.

(?)

Absolvent může (v případě splnění podmínek přijetí) navázat v doktorském studiu jazykovědného zaměření nebo literárně-komparatistického zaměření.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Nizozemský jazyk a literatura
Zkratka: NL
Kód: 7310T109
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7310 N-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.