Nizozemský jazyk a literatura

Ga je gang!

Rozbalit vše

Cílem studia oboru je rozvinutí základních jazykových kompetencí v nizozemštině na úrovni B2 Evropského referenčního rámce. Studenti se seznámí se základními lingvistickými disciplínami, nedílnou součástí je také studium literatury, dějin a kulturního prostoru nizozemsky mluvících zemí. Studenti získají rovněž základní orientaci v teorii a praxi překladu a tlumočení.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využít jazykové dovednosti v nizozemštině na úrovni B2 a znalosti kultury a reálií v povolání odpovídajícího zaměření;
  • pracovat s texty v nizozemštině a češtině na receptivní i produktivní úrovni;
  • orientovat se v základních lingvistických disciplínách a v současné literatuře;
  • pracovat v povoláních vyžadujících schopnost samostatného kritického myšlení a kultivovaného jazykového projevu v nizozemštině i mateřském jazyce.
(?)

Absolvent oboru najde uplatnění jako pedagog na veřejných i soukromých středních i vysokých školách včetně jazykových škol. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii.

Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočnictví, cestovní ruch atd.) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a nizozemském jazyce.

(?)

Standardní doba studia činí 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Povinné předměty tvoří páteř oboru, povinně volitelné předměty si student volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Důraz je kladem především na oborové povinně volitelné předměty, vedle nich si student volí další předměty z ÚGNN, Ústavu jazykovědy a baltistiky, Ústavu českého jazyka a Ústavu české literatury a poté i z dalších pracovišť FF MU. Volitelné předměty student vybírá z aktuální nabídky a rovněž musí absolvovat předměty společného základu.

Studenti se řídí při průchodu studiem kontrolní šablonou svého imatrikulačního ročníku.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě dílčí části:

Písemná zkouška – překlad z češtiny do nizozemštiny a jazykovědná či literární esej.

Ústní zkouška – rozprava ke stanovenému tématu z nizozemské literatury, reálií a jazykovědy.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba diplomové práce.

Více informací lze nalézt na webové stránce pracoviště:

https://sites.google.com/site/brnonederlandistika/.

(?)

Absolventi bakalářského studia mají (po splnění podmínek přijetí) možnost prohloubit si své znalosti a kompetence v navazujícím magisterském studiu filologického zaměření.

(?)
0
Aktivní studenti
11

Specifikace oboru

Obor: Nizozemský jazyk a literatura
Zkratka: NL
Kód: 7310R109
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.