EN

Muzeologie – Katalog oborů MU

Muzeologie

„Klíče k tajemství muzeí a sbírek.“

Rozbalit vše

Magisterské navazující studium se zaměřuje především na problematiku teoretické muzeologie. V jednotlivých kurzech jsou dále rozvíjeny poznatky a vědomosti, které byly součástí výuky v bakalářském cyklu. Zvýšená pozornost je věnována některým progresivním trendům a aktuálním tématům v současné muzeologii, zvláště vztahu k muzejnímu návštěvníkovi (muzejní pedagogika, práce s veřejností a psychologie muzejního návštěvníka) a muzejní prezentaci.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v základním vývoji sběratelství a muzejnictví a aktuálních trendech v současné muzeologii, zejména v oblasti muzejního výstavnictví a muzejní pedagogiky;
  • aplikovat získané teoretické poznatky na praktickou muzejní činnost;
  • samostatně plánovat a řídit muzejní činnost a ovládat zejména muzejně-výstavní a edukační práci s muzejním návštěvníkem;
  • orientovat se také v dalších oblastech ochrany kulturního dědictví;
  • působit v kulturních institucích na odborných nebo na manažerských postech;
  • generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost; pozitivní seberealizace, sebevýchova, sebevzdělávání a sebereflexe.
(?)

Cílem navazujícího magisterského studia je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří budou schopni aplikovat získané teoretické a praktické poznatky z oblasti muzejní činnosti (znalost příslušné legislativy a interních muzejních dokumentů, organizace a řízení muzeí, problematika akvizice, evidence, dokumentace a uložení sbírek, prezentační činnosti, práce s návštěvníkem) především ve vedoucích pozicích a na postech odborných pracovníků institucí zaměřených na ochranu kulturního dědictví (muzea, památkové ústavy, metodická pracoviště v oboru muzejnictví atd.). Další uplatnění mohou absolventi nalézt na odděleních a v odborech orgánů státní správy a samosprávy zabývajících se problematikou kulturního dědictví a ochrany přírody, působit mohou také v soukromém sektoru (muzea a galerie, aukční síně, různé nadace atd.).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné a volitelné předměty. Povinné předměty (70 kreditů pro prezenční studium jednooborové, 68 pro prezenční studium dvouoborové diplomové a 106 kreditů pro kombinované studium, včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k magisterské diplomové práci a předměty společného základu) tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Volitelné předměty (50 kreditů pro prezenční jednooborové studium, 2 kredity pro prezenční dvouoborové studium diplomové a 10 kreditů pro kombinované studium) si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Součástí studia jsou přednášky zahraničních lektorů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Součástí studia muzeologie jsou odborné praktické stáže v muzeích a dalších kulturních institucích provázené odbornou supervizí. Povinnou součástí magisterského prezenčního studia je odborná muzeologická stáž v rozsahu 100 hodin zaměřená na získání odborných zkušeností ze setkání se všemi odbornými profesemi participujícími na chodu muzejní instituce. Tento typ praktické stáže je povinný, nepovinně jej pak dle uvážení studenta lze zapisovat opakovaně a získávat tak další profesní zkušenosti a kontakty. Druhým, volitelným typem praktické odborné stáže je stáž z muzejní pedagogiky v rozsahu 100 hodin, která je otevřená studentům bakalářského i magisterského stupně a je zaměřená na hlubší proniknutí do obsahu práce muzejního pedagoga. Studenti se v rámci stáže setkají se všemi typy muzejněpedagogických činností a postupně získávají kompetence potřebné pro tuto profesi. Stáž je taktéž možné zapisovat si opakovaně.

(?)

Státní závěrečná ústní zkouška zjišťuje znalosti studenta z následujících oblastí: 1) Obecná muzeologie; 2) Muzejní výstavnictví; 3) Muzejní pedagogika. Zkouška bude ověřovat získanou sumu faktických znalostí ve všech třech uvedených tématech. Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba magisterské práce v rozsahu 140 000 znaků základního textu. Více informací lze nalézt na stránce oboru: http://www.phil.muni.cz/waom

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru muzeologie může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorských studiích akademických oborů v muzeích zastoupených.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Muzeologie
Zkratka: MU
Kód: 7105T039
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R7105 Rig-HI Historické vědy
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta

Další informace

Web oboru: http://www.phil.muni.cz/waom

Facebook: Centre of Museology and Unesco Chair of Museology and World Heritage