Hudební teorie a pedagogika

Hudba jako specifický komunikační nástroj

Rozbalit vše

Doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika vytváří předpoklady pro hlubší odborné zaměření absolventů v práci na středních a vysokých školách a v institucích z oblasti hudební kultury. Studium směřuje k vytvoření disertační práce, kde student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • být kvalifikovaným odborníkem v oblasti uměnovědné se zaměřením na hudbu;
  • pokročilé orientace v uměnovědných disciplínách (estetika, sémiotika, hudební teorie);
  • samostatné výzkumné práce, teoretické reflexe a aplikace výsledků výzkumu v oborové praxi;
  • publikační činnosti odborné i popularizační reflektující výsledky své odborné práce včetně jejich prezentace na konferencích, sympóziích a seminářích.
(?)

Absolvent získá zvýšenou kvalifikaci pro práci na středních a vysokých školách a v institucích z oblasti hudební kultury.

(?)
  • Učitel střední školy
  • Učitel vyšší odborné školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru (Estetika a obecná teorie umění, Aplikovaná hudební sémiotika a sémantika, Vztahy mezi jednotlivými druhy umění, Hudební pedagogika a Hudební psychologie). Z povinně volitelných předmětů si student volí jeden z každé dvojice (Sociologické aspekty hudební kultury – Sémantická analýza hudebního díla; Cizí jazyk na úrovni B1 – Výtvarné umění 20. století). Volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. V každém semestru si student zapisuje předmět Odborná orientace v oboru a Příprava disertační práce. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat předmět Cizí jazyk na úrovni C1 (angličtina, němčina, francouzština nebo ruština). Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z ústní zkoušky a obhajoby disertační práce.

Doktorand musí prokázat odbornou orientaci i schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru. Tematické okruhy ústní zkoušky vycházejí z absolvovaných disciplín (obecná a hudební estetika, sémiotika, vztahy mezi druhy umění, hudební teorie, hudební pedagogika a psychologie).

(?)
0
Aktivní studenti
9

Specifikace oboru

Obor: Hudební teorie a pedagogika
Zkratka: HTEP
Kód: 7501V005
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7507 D-SPE Specializace v pedagogice
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
prof. Michal Košut, Ph.D.

Webové stránky Katedry hudební výchovy:

http://www.ped.muni.cz/wmus