Obecná jazykověda

Jazyk skrze myšlení, myšlení skrze jazyk.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studium obecné jazykovědy je cestou k pochopení fungování nejniternějšího a nejuniverzálnějšího lidského duševního nástroje – jazyka. K dosažení tohoto cíle vede několik paralelních cest, které se vzájemně prolínají a doplňují. V průběhu studia je tak student obeznámen se základními principy synchronní i diachronní lingvistiky, jak ve strukturální tak i generativistické podobě. Při studiu magisterském se zvýšený důraz klade na studium sémantiky a komparativní lingvistiky. Student má možnost rozšiřovat své obzory pomocí většího počtu výběrových kursů. Student tak při studiu má získat potřebné nástroje pro práci s jazykem, chápat utváření výpovědí a umět je analyzovat a také zobecňovat jazykové prostředky. Student je schopen samostatné práce při jazykové analýze i jazykové praxi.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aktivně užívat strukturální, generativní a historicko-srovnávací metodu;
  • tyto znalosti používat v lingvistické analýze;
  • analyzovat problémy gramatických systémů daného jazyka.
(?)

Díky tomu, že student během svého studia byl do hloubky obeznámen se strukturou a fungováním jazyka jak synchronně, tak i diachronně, nabízejí se mu různé možnosti dalšího uplatnění.

Jednou z nich je ovšem akademická práce v lingvistice na nejvyšší úrovni, z praktických aplikací pak připadají v úvahu pedagogické, redaktorské, žurnalistické a další, které vyžadují schopnost užívat jazyka jako nástroje porozumění na nejvyšší úrovni.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní délka studia oboru jsou čtyři semestry, je nutné celkem získat nejméně 120 kreditů dohromady za povinné a volitelné předměty. Student se řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku.

(?)

Závěrečnou zkoušku tvoří tři dílčí ústní otázky, zadané podle seznamu zveřejněného na webu Ústavu jazykovědy s ročním předstihem (http://www.phil.muni.cz/jazyk/studium.html#okru). Známka je průměrem dílčích známek z otázek.

Pokud student ukončuje obor jako diplomový, je součástí i obhajoba bakalářské práce.

Pokud student obor ukončuje jako nediplomový, odevzdává soubornou práci.

(?)

Studium je možné rozšířit (v případě splnění podmínek přijetí) studiem doktorských oborů Obecná jazykověda nebo Srovnávací indoevropská jazykověda.

(?)
0
Aktivní studenti
77

Specifikace oboru

Obor: Obecná jazykověda
Zkratka: OJ
Kód: 7310T115
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7310 N-FI Filologie