Všeobecná sestra

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Láká vás práce ve zdravotnictví? Chcete pomáhat lidem? Absolvováním studijního oboru Všeobecná sestra získáte profesní kvalifikaci, která je předpokladem k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Naučíte se sami rozhodovat v oblasti ošetřovatelství. A to konkrétně v péči o zdraví, prevenci vzniku onemocnění, poskytování první pomoci, ošetřovatelské péče o nemocné, o osoby se zdravotním postižením a umírající. Tato rozhodnutí budete umět zdůvodnit, obhájit a nést za ně osobní odpovědnost.

Po absolvování studia budete schopni spolupracovat s nemocným, se členy jeho rodiny a jinými pečovateli v průběhu prevence, diagnostiky, terapie a rekonvalescence. Naučíte se poskytnout instrukce, doporučení a rady ke zdravému způsobu života, k podpoře a upevnění zdraví, včetně schopnosti podporovat význam preventivních prohlídek a dispenzarizace.

Budete umět rozpoznat odchylky od zdraví a pomáhat pacientovi při saturaci relevantních bio – psycho – sociálních a spirituálních potřeb, nebo s problémy vztahujícími se ke zdraví nebo nemoci. Naučíte se asistovat lékaři při diagnosticko – terapeutických činnostech a zajišťovat postupy stanovené lékařem.

Jak studium probíhá?

Studium je tříleté a je ukončeno titulem bakalář. Teoretická výuka probíhá v moderních posluchárnách a simulačních učebnách Univerzitního kampusu.

Při studiu budete mít možnost aktivně se zapojit do ošetřovatelského výzkumu a jeho výsledky aplikovat v praxi v souladu s nejnovějšími ošetřovatelskými trendy. Seznámíte se s moderními metodami a postupy v ošetřovatelství i v ostatních humanitních a medicínských oborech, které umožňují navracení zdraví pacientů v maximálně možné míře a na co nejvyšší odborné úrovni.

Budete mít také velkou příležitost studovat v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ a poznat péči o nemocné ve státech Evropské unie. Studium umožňuje i tak zvanou euro – registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU.

Je studium oboru pro vás?

- Chcete pomáhat druhým?

- Baví vás práce s lidmi?

- Preferujete práci v týmu?

- Jste komunikativní?

- Jste schopni převzít odpovědnost za svá rozhodnutí?

- Jste trpělivý?

Pokud jsou vaše odpovědi převážně kladné, je studium oboru Všeobecná sestra pro vás to pravé.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • poskytovat komplexní individualizovanou ošetřovatelskou péči v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky v ošetřovatelství;
 • spolupracovat s nemocným/klientem, se členy jeho rodiny a jinými pečovateli v průběhu prevence, diagnostiky, terapie a rekonvalescence;
 • poskytnout instrukce, doporučení a rady ke zdravému způsobu života, k podpoře a upevnění zdraví, včetně schopnosti podporovat význam preventivních prohlídek a dispenzarizace;
 • registrovat a chránit veškeré informace o pacientovi/klientovi;
 • rozpoznat odchylky od zdraví a pomáhat pacientovi/klientovi při saturaci relevantních bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb nebo s problémy vztahujícími se ke zdraví nebo nemoci;
 • asistovat lékaři při diagnosticko-terapeutických činnostech a zajišťovat tyto postupy stanovené lékařem
 • učinit samostatná rozhodnutí ve všech ošetřovatelských situacích v rámci kompetencí;
 • ovládat správné techniky verbální a neverbální komunikace jako prevenci sorrorigenie, respektovat práva pacientů dle platné legislativy;
 • participovat na plánu ošetřovatelských činností s pacientem/klientem;
 • zpětně revidovat plán ošetřovatelské péče vzhledem ke změnám v potřebách pacienta/klienta;
 • koordinovat, delegovat a hodnotit ošetřovatelské činnosti v rámci svých kompetencí;
 • konzultovat v týmu ošetřovatelský plán a zajišťovat informovanost v rámci multidisciplinárního týmu;
 • zapojit se aktivně do ošetřovatelského výzkumu a jeho výsledky aplikovat v praxi v souladu s nejnovějšími ošetřovatelskými trendy;
 • kontinuálně se seznamovat s moderními metodami a postupy v ošetřovatelství i v ostatních humanitních a medicínských oborech, které umožňují navracení zdraví pacientů/klientů v maximálně možné míře a na co nejvyšší odborné úrovni.
(?)

Jako absolvent najdete uplatnění na různých pozicích v celém systému zdravotnictví. Pracovat můžete například v ordinacích praktických lékařů pro dospělé, na všech odděleních zdravotnických a sociálních zařízení, ve specializovaných ordinacích nebo hospicích.

(?)
 • Všeobecná sestra
(?)

Standardní doba bakalářského studia je šest semestrů, kdy student/ka musí splnit podmínky stanoveny profesním vzděláváním sester, dále celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou a tělesnou vybavenost, které se započítávají do celkového počtu ECTS kreditů.

Pro přistoupení k SZZ musí student získat minimálně 180 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů. Volitelné předměty slouží k rozšíření vědomostí a dovedností studentů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem daného studijního programu, který je k dispozici na webových stránkách Lékařské fakulty. Před SZZ musí student předložit doklady o splnění požadovaných sledovaných výkonů, daných vyhláškou MZ ČR a odevzdat bakalářskou práci.

(?)

Praktická výuka v rozsahu 2300 hodin je soustředěna především do brněnských fakultních nemocnic. Odborná ošetřovatelská praxe probíhá každý semestr v průběhu celého studia. Po prvním a druhém ročníku také v období letních prázdnin. V průběhu studia budete mít možnost zapojit se do projektových činností na Katedře ošetřovatelství.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky z předmětů: Ošetřovatelství a humanitní vědy, Ošetřovatelství v interních oborech a Ošetřovatelství v chirurgických oborech.

(?)

Máte možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu Intenzivní péče a získat specializaci pro práci sester specialistek na anesteziologicko – resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče.

(?)
0
Aktivní studenti
657

Specifikace oboru

Obor: Všeobecná sestra
Zkratka: VS
Kód: 5341R009
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B5341 B-OS Ošetřovatelství

1. Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a úplné střední odborné vzdělání (státní) maturitní zkouškou opravňující ke vstupu na univerzitu (zákon č. 111/1998 Sb.).

2. Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, jehož/jejíž zdravotní stav splňuje stanovená zdravotní kritéria pro studium v souladu s platnými právními předpisy

3. Ke studiu je přijat/a uchazeč/ka, která splnil/a podmínky přijímacího řízení vysoké školy, v souladu s § 49, odst. 5, zákona č. 111/1998 Sb.

4. Uchazeči-cizinci mohou tento studijní program studovat za předpokladu, že budou dodrženy zákonné normy České republiky.

Prezenční forma studia je určena absolventům středních škol ukončených maturitní zkouškou.

Uchazeč/ka o kombinovanou formu studia musí při zápisu do studia doložit Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Všeobecná sestra v souladu se Zákonem č. 96/2004 Sb. a potvrzení zaměstnavatele, že toto povolání aktivně vykonávají. Rozsah odborné ošetřovatelské praxe bude v tomto případě redukován na 80 hodin, jinak bude realizovat odbornou ošetřovatelskou praxi v rozsahu prezenčního studia.

Webové stránky Katedry ošetřovatelství http://www.med.muni.cz/nursing/