Literární komparatistika

Různými jazyky a formami k základním otázkám smyslu lidského bytí.

Rozbalit vše

Studium poskytuje komplexní vzdělání v tradičním univerzitním oboru na bázi vědeckého srovnávání především evropských literatur s přesahy k Severní, Střední a Jižní Americe a dalším zemím, kde se pěstuje literatura v evropských jazycích ve spojitosti s evropskými tradicemi a jejich konfrontací s autochtonní kulturou s metodologickou oporou v tradicích evropské komparatistiky včetně její české, slovenské a pražsko-brněnské školy s metodologickou flexibilitou směřující k metodám druhé poloviny 20. a počátku 21. století (sémiotika, hermeneutika, dekonstrukce, kognitivní metody) s přesahy k filologicko-areálovému pojetí komparatistiky a k novým pojetím světové literatury. Posluchač si volí převažující orientaci v podobě modulu orientovaného na srovnávací oblast románskou, germánskou, anglosaskou nebo slovanskou s možnými vzájemnými průniky.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat kromě češtiny další dva světové jazyky podle studijních modulů;
(?)

Mezioborová kvalifikace umožní uplatnění absolventů v existujících institucích EU, ve veřejné správě všech stupňů, v institucích zaměřených na rozvoj a správu regionů, v institucích různých mezinárodních organizací stojících i mimo EU, ve vzdělávacích institucích, v médiích apod.

Obor poskytuje komplexní vzdělání ve srovnávací literární vědě, kulturologii a historiografii příslušných zemí pro činnost ve vědeckých, vědecko-pedagogických a kulturních institucích, žurnalistice a v expertní činnosti; flexibilita koncepce umožní i činnost v privátním sektoru.

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Učitel druhého stupně základní školy
  • Učitel vyšší odborné školy
(?)

Běžnou dobu studia oboru tvoří čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 81 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 24 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 15 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se připravují ke zkouškám podle uvedených a dostupných anotací k jednotlivým předmětům.

(?)

Kromě povinné pedagogické praxe studenti vykonávají i zahraniční praxi v rámci studijního programu podle stávajících možností, kontaktů a projektových podpor.

(?)

Viz standardní ukončení: závěrečná, rigorózní, doktorská zkouška.

(?)

Srovnávací pojetí studia vytváří dobré předpoklady pro pokračování v doktorském studiu filologických oborů, zejména však v doktorském studiu literární komparatistiky. V doktorském studiu je možné pokračovat po splnění podmínek přijetí.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Literární komparatistika
Zkratka: LIKO
Kód: 8106T002
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R7310 Rig-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta