Obecná matematika

Dokažte to!

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor Obecná matematika je určen pro studenty se zájmem o matematiku. Poskytuje nejen znalosti základních matematických pojmů a metod, ale rozvíjí především logické a abstraktní myšlení, a tím připravuje studenty pro další studium v některém z navazujících magisterských oborů. Studium základních matematických kurzů je doplněno volitelnými předměty, které určují profil jednotlivého absolventa.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit zásadní výsledky základních matematických oborů: matematické analýzy, statistiky, algebry a geometrie;
  • prezentovat přehled o aplikacích matematiky a statistiky v jiných vědních oborech.
(?)

Obecně koncipovaný program je zaměřen na přípravu uchazečů k navazujícímu magisterskému studium, umožňuje však přímý výstup do praxe, kde absolventi uplatní znalosti mimo jiné z oblasti finanční a pojistné matematiky nebo informatiky.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 122 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu bakalářské práce a zkoušku z anglického jazyka). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 22 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 36 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Hlavním cílem státní závěrečné zkoušky je prokázat, že absolvent je schopen vést debatu na jisté odborné úrovni. Státní zkoušku tvoří dvě nezávislé části.

První částí je obhajoba bakalářské práce, jejíž rozsah by měl být zhruba 20 až 40 stran. U obhajoby bakalářské práce se hodnotí porozumění tématu práce a úroveň prezentace. Podrobné informace lze nalézt na stránce ústavu: http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-bakalarske-studium/291-bc-prace-zakladni-info.html.

Druhou částí státní závěrečné zkoušky je ústní zkouška, kde student obdrží dvě otázky z tématických okruhů uvedených na stránkách ústavu: http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-bakalarske-studium/322-okruhy-szz-bc-obecna-matematika.html. V této části student prokazuje všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých matematických oborů a souvislostech mezi nimi.

(?)

Absolvent je dobře připraven k navazujícímu magisterskému studiu matematiky. Po doplnění nezbytných konkrétních znalostí však může pokračovat i v magisterském studiu jiných oborů, souvisejících zejména s informatikou, finančnictvím či ekonomikou.

(?)
0
Aktivní studenti
159

Specifikace oboru

Obor: Obecná matematika
Zkratka: OM
Kód: 1101R023
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1101 B-MA Matematika

Nejčastěji zapisované předměty