Matematická analýza

Matematika v reálném životě

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor Matematická analýza je zaměřen na hlubší studium předmětu matematické analýzy, s důrazem především na diferenciální rovnice a funkcionální analýzu. Studium těchto základních disciplín matematické analýzy je doplněno širokou nabídkou volitelných předmětů, které spolu se samostatnou prací na diplomovém úkolu modifikují konkrétní profilaci absolventa. Cílem studia je seznámit studenty se základními metodami a postupy matematické analýzy a jejich aplikacemi v příbuzných oborech. Dále je cílem dosáhnout toho, aby se absolvent uměl orientovat v problémech oboru a získané teoretické poznatky dokázal aplikovat při řešení konkrétních problémů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • dokázat vzdělání v problematice základních i pokročilých disciplín klasické matematické analýzy, algebry a geometrie, s programováním a výpočetní technikou;
  • rozvinutého abstraktního myšlení a tvůrčího přístupu k řešení problémů;
  • samostatné vědeckovýzkumné práce v abstraktních i aplikovaných matematických oborech a jejich specializovaných zaměřeních.
(?)

Absolvent získá teoretické znalosti a osvojí si praktické výpočetní postupy v oblasti matematické analýzy a příbuzných směrech v rozsahu, který je potřebný pro samostatnou práci v oboru. Absolventi se uplatní v základním a aplikovaném výzkumu v přírodovědných, technických, ale i ekonomických oborech - na pracovištích vysokých škol, v ústavech a podnicích, kde je třeba spojovat teoretické poznatky s konkrétními praktickými postupy.

(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku.

(?)

Státní závěrečná zkouška má 3 části: 1. Základy matematiky, 2. Diferenciální rovnice, 3. Globální, funkcionální a komplexní analýza. Zkouška je ústní.

(?)

Studenti mohou pokračovat ve studiu doktorského programu Matematika - matematická analýza.

(?)
0
Aktivní studenti
11

Specifikace oboru

Obor: Matematická analýza
Zkratka: MANAL
Kód: 1101T014
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1101 N-MA Matematika