Matematické modelování a numerické metody

Nejen příroda mluví jazykem matematiky

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor Matematické modelování a numerické metody je zaměřen na studium matematického modelování reálných dějů včetně metod pro jejich numerickou implementaci. Student si podle tématu diplomové práce volí užší zaměření svého studia do speciálních partií aplikované matematiky. Cílem studia je seznámit studenty se základními metodami matematického modelování a dát jim ucelený přehled hojně používaných numerických metod. Kromě širšího základu bude mít absolvent hlubší znalosti oboru, který odpovídá jeho diplomové práci.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatného a tvůrčího přístupu k formulaci a řešení problémů;
  • uplatnit dobrý přehled numerických metod a základních technik používaných při matematickém modelování;
  • koncepčního řešení při modelování reálných dějů v interdisciplinárních oborech včetně tvorby příslušného modelu, jeho algoritmizace, numerického zpracování a počítačové implementace.
(?)

Uplatní se v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky matematiky s konkrétními praktickými postupy. Např. v ústavech AVČR, na vysokých školách i v institucích využívajících aplikovaných matematických metod.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 63 kreditů; povinné předměty jsou rozděleny do tří bloků - základní (31 kreditů), diplomová práce (30 kreditů) a jazyková příprava (2 kredity). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 15 kreditů, si student/ka volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 42 kreditů studenti/ky získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studentky/i se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Studijním katalogy jednotlivých imatrikulačních ročníků jsou přístupné na stránkách fakulty.

(?)

Odborná praxe není v průběhu studia vyžadována.

(?)

Státní závěrečná zkouška v magisterském studiu se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní zkoušky.

U obhajoby diplomové práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace.

Účelem ústní zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na jisté odborné úrovni a prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých okruhů studovaného oboru a širších souvislostech mezi nimi.

Základní informace o diplomové práci a okruhy otázek pro ústní část závěrečné zkoušky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu matematiky a statistiky.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném oboru doktorského studijního programu Matematika.

(?)
0
Aktivní studenti
44

Specifikace oboru

Obor: Matematické modelování a numerické metody
Zkratka: NUMER
Kód: 1103T016
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1101 N-MA Matematika