Fyzika kondenzovaných látek

Nabízíme kombinaci fundamentálních znalostí s mimořádným aplikačním potenciálem.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem oboru je poskytnout studentům pevné teoretické i experimentální zázemí v klasické i moderní problematice kondenzovaných látek a připravit je pro profesi fyzika v této preferované výzkumné oblasti. Absolvent získává všeobecné vzdělání v oboru experimentální a teoretické fyziky kondenzovaných látek. Seznamuje se se strukturou krystalů kovů, polovodičů a izolátorů a s defekty a příměsemi v nich. Prochází systematickou výchovou v oblasti mikroskopických modelů elektronové a kmitové struktury. Specializovaná výuka fyziky kondenzovaných látek je zaměřena jak na objemové polovodivé a supravodivé materiály, tak i na tenkovrstevné systémy a nízkorozměrné kvantové struktury. Absolvent se seznamuje se základními technologiemi růstu krystalů a depozice tenkých vrstev. Kursy analytických metod pokrývají především rentgenovou strukturní analýzu, měření elektrických vlastností, optickou spektroskopii a elipsometrii v širokém spektrálním oboru od daleké infračervené do ultrafialové oblasti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využít znalostí zákonů neživé přírody, zejména mikrosvěta;
  • tyto znalosti rozšiřovat a prohlubovat;
  • samostatně řešit odpovídající úkoly v teoretickém, experimentálním i aplikovaném fyzikálním výzkumu.
(?)

Absolventi najdou uplatnění jako samostatní tvůrčí pracovníci v akademických institucích zaměřených na základní i aplikovaný výzkum, nebo ve výzkumných, vývojových a výrobních sekcích firem. Někteří z absolventů budou pokračovat ve studiu v některém z doktorských studijních programů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat minimálně 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Po celou dobu magisterského studia pracují studenti na diplomové práci.

Studenti se řídí příslušným studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku, zveřejňovaným na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečnou zkouška je ústní. Slouží k prověření znalostí studenta z obecné fyziky a specializace ve fyzice kondenzovaných látek.

Témata zkoušky vycházejí z obsahu povinných a doporučených kursů a jsou specifikována zadáním okruhů a literatury.

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce, která zpravidla směřuje k dosažení původních výsledků.

(?)

Studium připravuje k doktorskému studiu na univerzitách nebo a v ústavech Akademie věd České republiky, případně v zahraničí.

(?)
0
Aktivní studenti
47

Specifikace oboru

Obor: Fyzika kondenzovaných látek
Zkratka: KOND
Kód: 1701T005
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1701 N-FY Fyzika