Biochemie

Biochemie jako velice progresivní obor přináleží do příštího století.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářský obecný studijní program Biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie jako je biochemie, anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie a fyzikální chemie, a biologie. Program je koncipován na získání širokého základu teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti chemie a biologie.

Cílem obecně zaměřeného studijního oboru poskytnout absolventům teoretický základ ze všech chemických a biologických disciplín, zejména s cílem přípravy pro pokračování v magisterském studiu biochemie.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • navrhovat a provádět experimenty v oblastech obecné biochemie;
  • používat moderní biochemické metody pro řešení problému v různých oblastech obecné biochemie;
  • použít základní matematické a statistické znalosti pro vyhodnocování těchto experimentů;
  • zpracovat výsledky svých experimentů do podoby odborných publikací – protokolů, tezí, článků atd.;
  • využít své jazykové znalosti (především anglického jazyka) pro studium literatury a zpracování výsledků.
(?)

Při odchodu do praxe se mohou absolventi stát kvalifikovanou pomocí při výzkumné a vývojové práci. Naleznou uplatnění v chemických, potravinářských, zemědělských a farmaceutických laboratořích zaměřených na bioanalytické metody, v průmyslových laboratořích zaměřených na biotechnologie a na oblast výzkumu.

Předpokládá se však, že většina absolventů obecného studijního oboru bude pokračovat v některém z programů navazujícího magisterského studia, zejména v oboru Biochemie, Analytická biochemie, Proteomika a genomika či Biomolekulární chemie. Mohou rovněž pokračovat ve studiu v rámci oboru Bioanalytik – pracovník v laboratorních metodách, jehož absolvováním získají kvalifikaci k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách (Mgr.) dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26. Za tímto účelem je tento navazující magisterský obor akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba trvání bakalářského studia je 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat 180 kreditů kombinací povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Základní povinné předměty zahrnující předměty matematického, fyzikálního, chemického a biologického základu a povinně volitelné předměty tvoří 142 kreditů (včetně kreditů za bakalářské semináře a za vypracování bakalářské práce. Zbývající volitelné předměty za 38 kreditů si student volí podle svého zájmu na základě doporučení v doporučeném studijním plánu.

Student dále musí vykonat zkoušku z anglického jazyka a absolvovat jeden předmět z nabídky tělovýchovných předmětů.

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou nezávisle hodnocených částí. První z nich je obhajoba bakalářské práce, druhá je písemná testová zkouška z biochemie a dalších základní chemických disciplín – obecné a fyzikální chemie, organické chemie a analytické chemie, a biologie. V rámci této zkoušky jsou testovány základní znalosti studentů z výše uvedených chemických a biologických disciplín.

Více informací lze nalézt ne webových stránkách ústavu: http://orion.sci.muni.cz/student.htm (uvedené stránky jsou pouze v češtině).

(?)

Absolventi bakalářského oboru Biochemie mohou pokračovat ve studiu libovolném navazujícím magisterském oboru biochemie – Biochemie, Analytická biochemie, Biomolekulární chemie, Genomika a proteomika a včetně navazujícího magisterského oboru Bioanalytik – pracovník v laboratorních metodách, jehož absolvováním získají kvalifikaci k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách (Mgr.) dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26. Za tímto účelem je tento navazující magisterský obor akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.

(?)
0
Aktivní studenti
737

Specifikace oboru

Obor: Biochemie
Zkratka: BCHM
Kód: 1406R002
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1406 B-BCH Biochemie

Nejčastěji zapisované předměty