Biomolekulární chemie

Cesta do nitra buňky.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční jednooborové, angličtina, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor Biomolekulární chemie zahrnuje znalosti o stavbě biologicky významných molekul a o vztahu mezi jejich strukturou a funkcí. Součástí oboru je metodika získávání a aplikace poznatků o struktuře a funkci biomolekul.

Cílem oboru je připravit odborníky s vysokou úrovní znalostí z oblasti obecné biochemie, enzymologie, strukturní biologie, molekulární genetiky, proteinového inženýrství a bioinformatiky se zdůrazněním znalostí o struktuře, dynamice a funkci biologicky významných molekul a molekulárních komplexů.

Základ tvoří vědomosti z matematiky, fyziky, chemických a biologických disciplin: obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie, strukturní chemie, biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie, výpočetní techniky, počítačového zpracování dat a informatiky. Studenti se naučí pracovat s literaturou a výsledky presentovat písemnou i mluvenou formou a to i v jazyce anglickém. Cílem přípravy je vytvořit teoretický základ pro postgraduální studium, jakož i vybavit studenty praktickými dovednostmi z výše uvedených oblastí pro uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu. Na tomto základě jsou rozvíjeny další předměty studijního oboru zaměřené na obecnou biochemii a enzymologii tak, aby absolventi mohli pracovat v široké oblasti profesí, kde je vyžadováno biochemické vzdělání. Zcela zásadní a významnou složku studia tvoří nově se rozvíjející disciplíny jako jsou strukturní biologie, proteinové inženýrství a bioinformatika.

Výuka je zaměřena na získání vědomostí o stavbě proteinů, nukleových kyselin a cukrů, popisu jejich základních strukturních charakteristik a poznatků o primární, sekundární a terciární struktuře těchto biomolekul. Nedílnou součást tvoří i teoretické a praktické vědomosti z krystalografie biopolymerů, NMR studií jejích struktury a dynamických vlastností a poznatky z molekulového modelování, molekulové dynamiky a počítačové chemie a biochemie.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit problém v oblasti obecné biochemie, enzymologie, strukturní biologie, molekulární genetiky, proteinového inženýrství a bioinformatiky;
  • používat některé z pokročilých výzkumných metod - molekulové modelování, molekulová dynamika, počítačová chemie a biochemie, krystalografie biopolymerů, NMR studie;
  • dle dostupných zdrojů vymezit zadání a koordinovat odborné činnosti v oblasti obecné biochemie, enzymologie, strukturní biologie, molekulární genetiky, proteinového inženýrství a bioinformatiky;
  • rozumět a využívat informace dostupné v odborné literatuře a elektronických databázích, které se týkají struktury a funkcí biologicky důležitých molekul - proteinů, RNA a DNA;
  • srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti odborné názory;
  • jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce (angličtina).
(?)

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v biochemickém, farmaceutickém, veterinárním a zdravotnickém výzkumu, a to jak s orientací na základní, tak i aplikovaný výzkum, a v biotechnologických výrobách s výše uvedeným zaměřením. Absolventi oboru jsou vybaveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru.

Návazné postgraduální studium ve stejném oboru jim dává možnost perspektivního uplatnění nejen na tuzemském, ale i zahraničním pracovním trhu.

(?)
  • Biomedicínský technik
  • Biotechnický asistent
  • Laboratorní asistent
  • Laboratorní pracovník
(?)

Studijní plán si sestavuje každý student dle své volby podle pravidel studijního programu. Při sestavení studijního plánu musí student dodržet ustanovení Studijního a zkušebního řádu fakulty a Pravidla a podmínky pro vytváření studijního plánu. Jako východisko k tvorbě studijního plánu může student využít Doporučeného studijního plánu. Doporučený studijní plán rovnoměrně rozkládá studium do standardní doby dvou let a může se stát závazným jedině volbou studenta. Zaručuje studentům, kteří podle něho studují splnění povinností nutných k ukončení magisterského studia během standardní doby. Fakultní rozvrh (časová a prostorová alokace výuky předmětů pro daný semestr) je zpracován v návaznosti na doporučené studijní plány.

Do termínu konání magisterské státní závěrečné zkoušky musí student získat absolvováním povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů 120 kreditů.

Z toho 11 kreditů musí získat za úspěšné ukončení povinných předmětů. Pro studijní obor Biomolekulární chemie jsou povinné předměty C7920 Struktura a funkce proteinů, C7925 Struktura a dynamika nukleových kyselin, a C2135 Bioinformatika v praxi. Povinným předmětem bez kreditového hodnocení je dvouhodinová bloková přednáška C777 Zacházení s chemickými látkami, kterou musí každý student absolvovat na začátku každého akademického roku a jejíž absolvování je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorních cvičení, diplomových prací apod.)

Student musí získat nejméně 15 kreditů absolvováním nejméně jednoho povinně volitelného předmětu z každého z následujících čtyř okruhů: Okruh I zaměřený na enzymologii, biosensory a charakterizaci proteinů, Okruh II zaměřený na počítačovou chemii a molekulové modelování, Okruh III zaměřený na NMR spektroskopii, a Okruh IV zaměřený na krystalografii. Dalšími povinně volitelnými předměty jsou CB060, CC060 Oborový seminář (8 kreditů) a Diplomová práce.

Za absolvování volitelných předmětů musí student získat minimálně 34 kreditů. Volitelné předměty jsou všechny předměty, které jsou na Přírodovědecké fakultě a ostatních fakultách Masarykovy univerzity v daném období vyučovány a jejichž zápis je pro studenty daného programu povolen. Výběr volitelných předmětů je omezen na povinnost absolvovat minimum 108 kreditů za předměty přírodovědeckých, matematických nebo informatických věd, z toho minimálně 96 kreditů za předměty z oboru chemických a biologických věd.

Student musí dále zpracovat diplomovou práci, jejíž kreditová hodnota je 50 kreditů.

Student musí úspěšně vykonat zkoušku z předmětu JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška před přihlášením k magisterské státní závěrečné zkoušce pokud tuto nevykonal v rámci svého předchozího bakalářského studia.

(?)

Pro tento obor není praxe požadována.

(?)

Obecné podmínky ukončení studia se řídí Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity (http://is.muni.cz/do/rect/normy/vnitrnipredpisy/Studijni_a_zkusebni_rad.pdf).

Státní závěrečná zkouška je ústní, je vedená v českém jazyce a sestává z hlavního předmětu Biomolekulární chemie (obecná biochemie a enzymologie, strukturní biologie, metody strukturní biologie) a dvou volitelných předmětů ze skupiny 1) Molekulové modelování a bioinformatika, 2) Experimentální metody strukturní biologie, 3) Molekulární biologie a genetika, 4) Biofyzika.

Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen vést diskusi na odborné úrovni. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z jednotlivých předmětů a zkoušet detailní znalost teorie a důkazů. Smyslem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých oborů a širších souvislostech mezi nimi.

Součástí státní závěrečné zkoušky je i obhajoba magisterské diplomové práce. Zpracováním diplomové práce student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby diplomové práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace.

(?)

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu v programech zaměřených na biochemii a vědy o živé přírodě.

Na Přírodovědecké fakultě MU lze pokračovat ve studiu v doktorském programu obor Biomolekulární chemie, Strukturní biologie, Biochemie.

(?)
0
Aktivní studenti
71

Specifikace oboru

Obor: Biomolekulární chemie
Zkratka: BIOM
Kód: 1406T004
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1406 N-BCH Biochemie

Detailní informace ke studiu na MU i detailní informace k tomuto oboru jsou k dispozici zde http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/

Přístup ke studijním katalogům tohoto oboru naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty - http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Studijni-katalogy