Učitelství geologie pro střední školy

Pochop a vysvětli funkci neživé přírody

Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor Učitelství geologie pro střední školy bezprostředně navazuje na bakalářský obor Geologie se zaměřením na vzdělávání. Je zaměřen na získání profesní kvalifikace učitele geologie na různých typech středních škol, zejména na gymnáziích. Kromě nadstavby geologického vzdělání poskytuje studentům i vzdělání o odborných didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů pedagogicko-psychologického zaměření je dále profiluje pro povolání pedagoga a pracovníka s mládeží. Studium je koncipováno jako dvouoborové, přičemž se předpokládá, že bude studováno zejména v kombinaci s biologií, geografií a chemií. Studenti si však mohou zvolit jakoukoliv kombinaci z oborů, které jsou na Přírodovědecké fakultě MU nebo na jiných fakultách akreditovány. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a v případě volby též obhajobou diplomové práce, která musí mít tvůrčí charakter a vedle odborného aspektu musí mít i aspekt pedagogický.

Absolvent magisterského studia oboru Učitelství geologie pro střední školy je plně a všestranně kvalifikován ke středoškolské pedagogické činnosti. Má znalosti základních geologických disciplín a chápe jejich vzájemné souvislosti a jejich pozici v kontextu ostatních přírodních věd. Kromě obecných pedagogicko-psychologických a didaktických disciplín ovládá i didaktiku geologie, má základní zkušenosti z výuky na střední škole (pedagogická praxe).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • na úrovni současných poznatků vysvětlit studentům středních škol hlavní geologická témata
  • zodpovědět dotazy k nim i v širších souvislostech
  • připravovat a odborně i pedagogicky vést terénní exkurze
  • vhodně popularizovat a přiblížit geologické poznatky studentům středních škol a laické veřejnosti.
(?)

Absolvent je plně připraven k výkonu profese učitele na střední škole. Kromě školství lze předpokládat umístění absolventů tohoto oboru např. v různých orgánech státní správy a samosprávy (např. odbory životního prostředí) či v resortech vyžadujících kontakty s veřejností (včetně různých kulturně osvětových institucí).

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Jedná se o studium dvouoborové, jedním z oborů je Geologie a druhý je zvolen libovolně.

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Posluchač musí splnit všechny povinné a určitý počet volitelných předmětů tak, aby součet kreditů za všechny předměty obou oborů činil nejméně 120. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia pedagogická praxe, dále jsou to praktická cvičení k povinným předmětům, volitelnou součástí jsou terénní cvičení a exkurze.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: 1) z teoretického přezkoušení z oboru oborů zpravidla ústně a 2) z obhajoby závěrečné práce (na téma z jednoho z oborů). Teoretický test pokrývá znalosti povinných předmětů.

Diplomové práce z geologického oboru mohou být odevzdány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

(?)

Někteří z absolventů budou pokračovat ve studiu v některém z doktorských studijních programů.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Učitelství geologie pro střední školy
Zkratka: UG
Kód: 7504T061
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1201 N-GE Geologie