Geografie

Zvedni si Ego, studuj u nás Geo.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor Geografie je zaměřen na získání základních teoretických a praktických poznatků z geografie a kartografie a umožňuje studentům postupnou specializaci ve studiu. Během prvního roku studia získají studenti základní teoretické i praktické znalosti a dovednosti z dílčích geografických disciplín a potřebné vědomosti z vybraných pomocných předmětů. Od druhého roku studia se studenti formou povinně volitelných a výběrových přednášek v rámci 2 studijních směrů: Fyzická geografie a Humánní geografie postupně orientují k výběru specializovaného studijního oboru, v jehož studiu mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu po složení bakalářské zkoušky.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • pracovat s mapou, s odbornou literaturou, ovládat práci v terénu a pořizování dokumentace;
  • ovládát pracovní komunikaci s lidmi, ovládat aktivně odbornou terminologii v cizím jazyce;
  • aplikovat účelně statistické metody, výpočetní techniku a informační technologie (včetně geografických informačních systémů GIS a geoinformatiky) pro analýzu geografické reality;
  • analyzovat a syntetizovat jednotlivé složky kulturní krajiny (fyzicko-geografické a sociálně-geografické sféry);
  • formulovat základní problémy interakce systému přírodní prostředí – lidská společnost v daném území a časovém kontextu;
  • hodnotit kriticky poznatky týkající se jevů, procesů a interakcí v krajinné sféře a lidské společnosti;
  • řešit samostatně dílčí problémy, řídit pracovní týmy, komunikovat s negeografickou veřejností;
  • propojovat svoji činnost se specialisty jiných oborů, kteří se zabývají problémy životního prostředí, kulturní krajiny a lidské společnosti;
  • adaptovat se ve své práci na měnící se potřeby společnosti a praxe.
(?)

Absolvent se uplatní v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky geografie s konkrétními praktickými postupy.

Absolvent tohoto studijního programu získá základní geografické poznatky z oblasti fyzické a humánní geografie, z metod a technik zpracování geografických dat, včetně GIS a metod kartografické prezentace dat, které mu umožní přímý výstup do praxe bez potřeby dodatečného cíleného vzdělávání či rekvalifikace.

Získá také všeobecné znalosti základů dílčích geografických disciplín a schopnost tvůrčího přístupu k formulaci a řešení problémů. Absolvent tohoto studia je schopen řešit některé méně náročné typy geografických úloh v praxi.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné předměty a bakalářské práce, povinně volitelné předměty, doporučené volitelné geografické předměty a ostatní volitelné předměty. Povinné předměty a bakalářské práce tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do 2 velkých bloků, kdy si student volí v jarním semestru 2. ročníku podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace studijní směr Fyzická geografie nebo Humánní geografie. Souhrn kreditů z obou předmětových bloků činí dohromady minimálně 131 kreditů. Studenti si dále vybírají z bloku doporučených volitelných geografických/kartografických předmětů z nabídky předmětů programu Geografie a kartografie, kdy musí získat v daném studijním směru minimálně 18 kreditů. Zbývajících 31 kreditů studenti získají z nabídky všech předmětů programu Geografie a kartografie (pokud to dovoluje prerekvizita), volitelných jazykových kurzů, předmětů sportovních aktivit a předmětů jiných studijních programů Přírodovědecké fakulty nebo programů jiných fakult univerzity.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem Geografie pro daný školní rok. Přístup ke studijním katalogům jiných oborů a fakult mají na stránkách fakulty, resp. univerzity.

(?)

Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou, která se skládá z obhajoby bakalářské práce a z vědomostní zkoušky (písemné a ústní).

Podmínkou přístupu k bakalářské státní zkoušce je získání minimálně 180 kreditů v předepsané skladbě, úspěšné absolvování bloku předmětů bakalářské práce a předmětů souvisejících, získání minimálních počtů kreditů za úspěšné absolvování předmětů z bloku povinných, povinně volitelných, doporučených volitelných geografických/kartografických a ostatních předmětů pro daný obor a odevzdání bakalářské práce.

Bakalářskou prací student prokazuje schopnost samostatně řešit problémy střední obtížnosti včetně práce s literaturou, zpracování a interpretace výsledků a jejich prezentace. Data použitá pro vypracování bakalářské práce mohou být přejata či získána vlastním terénním výzkumem či šetřením. Témata bakalářských prací vypisuje Geografický ústav na návrh učitelů a zveřejňuje jejich aktuální nabídku prostřednictvím IS MU. Student si z aktuální nabídky volí téma bakalářské práce, ale má možnost sám téma práce navrhovat potenciálnímu vedoucímu své bakalářské práce. Obsah a forma bakalářské práce jsou pak stanoveny zvláštními pravidly.

Vědomostní část státní bakalářské zkoušky se skládá z písemné zkoušky z předmětu Základy geografie a kartografie, která prověřuje komplexní znalosti z povinných geografických předmětů soustředěných do 10 okruhů. Podle zaměření vykonávají studenti dále zkoušku z Fyzické geografie nebo z Humánní geografie, které vychází z okruhů povinně volitelných předmětů příslušného studijního směru. Základní tematické okruhy a další bližší informace k ukončení studia jsou uvedeny na stránkách Geografického ústavu: http://geogr.muni.cz/bakalarske-studium.

(?)

Absolvent je dobře připraven k navazujícímu magisterskému studiu studijních oborů Fyzická geografie, Regionální geografie a regionální rozvoj, Sociální geografie.

(?)
0
Aktivní studenti
382

Specifikace oboru

Obor: Geografie
Zkratka: GEOG
Kód: 1301R005
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1304 B-GK Geografie a kartografie

Další detailní informace týkající se studia tohoto oboru lze získat ze Studijního katalogu Geografie pro daný školní rok nebo na webových stránkách Geografického ústavu: http://geogr.muni.cz/bakalarske-studium.

Nejčastěji zapisované předměty