Geografická kartografie a geoinformatika

Otevřete s námi nová staletí využití digitálních map a kartografických modelů.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor Geografická kartografie a geoinformatika poskytuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti potřebné k tvorbě topografických a tematických map, sběru, analýze, zpracování, interpretaci a vizualizaci geografických (prostorových) dat, informací a znalostí. Cílem studia je připravit absolventy pro oblast základního i a aplikovaného výzkumu a další činnosti pro praxi tak, aby byli schopni řešit dílčí úkoly související se zpracováním a interpretací prostorových dat, aplikací geografických informačních systémů (GIS), dálkového průzkumu Země (DPZ) a globálních navigačních satelitních systémů (GNSS), a tvorby digitálních i analogových tematických map v éře Big Data (velkých dat).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • použít základní poznatky z oblasti fyzické a humánní geografie;
 • využít metod a technik získávání a zpracování geografických dat, včetně GIS a DPZ;
 • aplikovat metody kartografické vizualizace dat;
 • pracovat s odbornou literaturou a digitálními zdroji informací;
 • komunikovat v rámci výzkumných a pracovních týmů;
 • aktivně používat odbornou terminologii v domácím a cizím jazyce;
 • pracovat samostatně v terénu;
 • účinně upefektivně uplatňovat statistické metody, v oblasti počítačů a informačních technologií pro analýzu geografické reality;
 • analyzovat a syntetizovat jednotlivé složky přírodního prostředí;
 • formulovat základní problémy v systému přírodního prostředí - lidské společnosti ve vybraných regionech;
 • samostatně řešit specifické problémy, ve spolupráci s odborníky z příbuzných oborů zabývajících se životním prostředím a krajinou;
 • diskutovat problémy s negeografickou komunitou;
 • přizpůsobit pracovní postupy s ohledem na měnící se potřeby společnosti a praxe.
(?)

Absolventi se uplatňují v základním a aplikovaném výzkumu a praxi. Jde zejména o manažerské profese a další pracovní pozice, kde je třeba spojovat poznatky o prostoru s konkrétními praktickými postupy a aplikacemi. Profil absolventa zaručuje efektivní spojení pokročilé informační gramotnosti společně s odborným rozhledem v rámci širokého spektra geografických disciplín.

Absolvent proto najde uplatnění jak v orgánech státní správy a samosprávy, například katastrální a pozemkové úřady, odbory regionálního rozvoje a odbory životního prostředí, v organizacích využívajících a zpracovávajících prostorová data, informace a znalosti jako jsou doprava, inženýrské sítě, zdravotnictví, životní prostředí, krizový management, tak v soukromém sektoru, zejména ve firmách zajištujících sběr, zpracování, interpretaci a kartografické zobrazování prostorových dat, jakož i poskytujících servis v oblasti integrace rozmanitých druhů dat z prostorových i neprostorových datových zdrojů.

(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Bakalářská státní zkouška má dvě části:

- obhajobu bakalářské práce,

- vědomostní zkoušku (písemnou a ústní).

(?)

Tento studijní program zároveň připravuje absolventa k dalšímu studiu v magisterském studijním programu Geografie a kartografie a umožní mu kvalifikovanou volbu jeho další profilace prostřednictvím některého z oborů navazujícího magisterského programu Geografie a kartografie. Pro tuto volbu se absolvent připravuje již v průběhu bakalářského studia prostřednictvím specializovaných volitelných předmětů resp. jejich ucelených bloků v rámci studijních oborů, popř. studijních směrů.

(?)
0
Aktivní studenti
192

Specifikace oboru

Obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Zkratka: KART
Kód: 1302R002
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1304 B-GK Geografie a kartografie

Nejčastěji zapisované předměty