Geografická kartografie a geoinformatika

Otevřte s námi nová staletí využití digitálních map a kartografických modelů.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studiem tohoto oboru si studenti prohlubují získané znalosti v oblasti digitální kartografie a geografických informačních systémů (GIS). Nově získávají znalosti a dovednosti ve využití nejnovějších informačních a komunikačních technologií a metod digitální fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země a geopozičních systémů a schopnosti interpretace a pokročilé vizualizace geografických (prostorových) informací. Zvláštní zřetel je kladen na oblast Big Data (velkých dat) a procesu jejich transformace na Smart Data (chytrá data) a na ně navazující alternativní vizualizace.

Kromě obsahových a technologických aspektů je pozornost věnována i legislativním a bezpečnostním aspektům prostorových dat. V návaznosti na základní dokumenty ČR a EU v oblasti informační politiky (např. INSPIRE) a vytváření informační společnosti se studenti věnují i uplatňování geografických informací, včetně informací od dobrovolníků (Volunteer Geographic Information – VGI) v rámci portálů veřejné správy a samosprávy, jakož i portálů soukromých, resp. studijních, jež jsou součástí realizace Geoinfostrategie ČR.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • samostatné analytické práce v oblastech zpracování geografických dat pro účely jejich kartografické vizualizace jak v elektronické, tak i v analogové formě, se schopností svou práci automatizovat;
 • samostatně řešit složitější geografické a kartografické problémy v praxi;
 • práce s geografickými informačními systémy při řešení konkrétních problémů aplikačního rázu;
 • vytvářet a používat digitální a analogové topografické a tematické mapy;
 • kreativně využívat GIS, DPZ, GNSS a další ICT techniky, znalosti o SDI (INSPIRE, COPERNICUS, GEOSS), k tvorbě politik geoinformačních a lokalizačních strategií v ČR, EU a zámořských zemí;
 • připravovat a komunikovat výzkumné projekty s odborníky i veřejností v domácím a dalších cizích jazycích;
 • realizovat a řídit práci v terénu, účinně uplatňovat statistické metody, analyzovat a syntetizovat jednotlivé složky přírodního prostředí;
 • formulovat základní problémy v systému přírodního prostředí - lidské společnosti ve vybraných regionech;
 • kriticky zhodnotit znalosti týkající se jevů, procesů a souvislostí v krajině;
 • řešit specifické problémy a integrovat názory vlastní s odborníky z příbuzných oborů zabývajících se životním prostředím a krajinou;
 • řídit práci (výzkumných) týmů, organizovat komunikaci s negeografickou komunitou;
 • reagovat na měnící se potřeby společnosti a praxe, např. v oblasti včasného varování a zvládání katastrof.
(?)

Absolventi se uplatní v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky geografie s konkrétními praktickými postupy.

Absolventi najdou uplatnění především na všech pracovištích, kde se využívá kartografické vizualizace. Měli by být součástí resp. vedoucími týmů pracujících v oblasti GI science. Práce s GIS, GNSS a prostředky DPZ jsou další možností uplatnění absolventů, vzhledem k plnohodnotnému rozsahu znalostí získaných v průběhu studia.

Uplatnění v oblasti základního i aplikovaného výzkumu může být celostátního i resortního charakteru, jde o řešení výzkumných otázek na vysokých školách, v projekčních a plánovacích institutech a firmách, orgánech státní správy, apod. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexních problémů.

(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

(?)

Magisterská státní zkouška má dvě části: obhajobu diplomové práce a ústní zkoušku.

(?)

Existuje možnost návaznosti studia v doktorském studijním programu Kartografie, geoinformatiky a DPZ.

(?)
0
Aktivní studenti
153

Specifikace oboru

Obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Zkratka: KART
Kód: 1302T002
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1304 N-GK Geografie a kartografie