Ukrajinský jazyk a literatura

Rozbalit vše

Cílem studia studijního oboru je rozvinout a prohloubit poznatky a dovednosti, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia oboru, a připravit filologa-ukrajinistu, který bude mít širší odborný slavistický základ. Posluchači se hlouběji seznámí s širšími diachronními aspekty zkoumání jazyka, rozšíří své znalosti v oblasti pokročilé úrovně syntaxe a stylistiky, v literárněvědných disciplínách získá hlubší vhled do literárněvědné metodologie a vědomí širšího kontextu slovanských literatur a místa ukrajinské literatury mezi nimi. Samostatné zpracovávání závěrečných magisterských prací pod individuálním vedením školitelů představuje specifickou přípravu pro eventuální studium doktorské a současně možnost ověření nabytých znalostí a dovedností.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • psaného i ústního projevu v ukrajinštině na úrovni C2;
  • využívat prohloubené znalosti literární a kulturní teorie i ukrajinské literatury a kultury;
  • využívat prohloubené znalosti diachronních i synchronních lingvistických teorií včetně dějin ukrajinského jazyka;
  • nezávisle a kriticky uvažovat v pojmech mateřského i ukrajinského jazyka.
(?)

Obor Ukrajinský jazyk a literatura poskytuje komplexní filologické a areálové vzdělání vhodné pro pedagogickou a vědeckou práci, pro tvůrčí činnost v kulturních institucích, v cestovním ruchu, žurnalistice, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v překládání odborných a uměleckých textů, v tlumočení a v expertní činnosti.

(?)

Povinné předměty: studenti prohlubují a zdokonalují své znalosti ukrajinštiny, které získali v bakalářském studiu. Teoretické předměty jsou zaměřeny na stylistiku a historický vývoj ukrajinštiny. Studenti se rovněž seznamují se základy staroslověnštiny, slovanskými jazyky z diachronního hlediska, s řecko-latinskou terminologií. V rámci literatury si studenti rozšiřují znalosti o slovanských literaturách. Diplomový seminář je dvousemestrální.

Povinně volitelné předměty: studenti jsou povinni získat nejméně 11 kreditů z povinně volitelných kurzů, které si vybírají z oborové nabídky. Mohou si například procvičit odborný překlad, navštěvovat specializované literární či kulturně zaměřené semináře či přednášky, popř. se naučit základy dalšího slovanského jazyka.

(?)

Studenti mohou v rámci povinně-volitelného předmětu Odborná praxe absolvovat stáže v ukrajinsko-českých firmách.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z následujících částí:

- ústní zkouška z ukrajinského jazyka

- ústní zkouška z ukrajinské literatury.

Zkoušce předchází obhajoba diplomové práce.

Při ústní zkoušce se ověřují znalosti ukrajinského jazyka (morfologie, syntax, historický vývoj) a ukrajinské literatury 19. a 20. století. Vyžadované znalosti a dovednosti vycházejí z učebního penza požadovaného během magisterského a rovněž bakalářského studia.

Před zahájením ústní zkoušky studenti mají čas na přípravu zadaných otázek.

(?)

V případě splnění podmínek přijetí mohou studenti dále pokračovat v doktorském studiu oborů: Dějiny slovanských literatur, Paleoslavistika a slovanské jazyky, Filologicko-areálová studia.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Ukrajinský jazyk a literatura
Zkratka: UJ
Kód: 7310T184
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R7310 Rig-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta