Portugalský jazyk a literatura

Jazyk a kultura: brány do světa.

Rozbalit vše

Bakalářské studium oboru Portugalský jazyk a literatura otevírá cestu k získání základních vědomostí, znalostí a kompetencí v oblasti portugalské lingvistiky, dějin, literatury a kultury Portugalska a dalších lusofonních zemí. Posluchač si během studia zároveň osvojí terminologii a základní metodologické přístupy lingvistiky a literární vědy. Předpokládaná výstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důstojného písemného i ústního projevu v portugalštině na úrovni C1 dle Evropského referenčního rámce;
  • disponovat společenskými, politickými, kulturními a historickými vědomostmi o Portugalsku a lusofonních zemích.
(?)

Absolvent oboru je schopen důstojného písemného i ústního projevu v portugalštině a je vybaven společenskými, politickými, kulturními a historickými vědomostmi o Portugalsku a lusofonních zemích. Absolvent má také znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti dle vlastního výběru. Kromě práce v oboru překladatelství, redaktorské činnosti, publicistiky, turistiky, obchodu a v podnicích na úrovni nižšího a středního managementu se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a portugalském jazyce.

(?)

Standardní doba studia činí 6 semestrů, udělovaný titul: bakalář (Bc.).

Dvouoborové a jednooborové studium se shodují v korpusu povinných předmětů. Rozdíl je v rozsahu povinně volitelných předmětů. Ten je u jednooborového studia širší, zejména směrem k přípravným kurzům dalšího románského jazyka tak, aby studenti mohli povinně volitelné kredity získávat na dalších romanistických oborech.

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné kredity získávají studenti jak z nabídky oboru italský jazyk a literatura, tak z nabídky dalších romanistických oborů, případně dalších oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je uveden na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří:

1) obhajoba diplomové práce (u dvouoborového studia na jednom ze studovaných oborů);

2) písemná klauzurní práce ověřující praktickou znalost jazyka;

3) ústní část zkoušky, která má část lingvistickou, prověřující znalosti a vědomosti z oblasti fonetiky a fonologie, morfologie a syntaxe, a část kulturní a literární, prověřující znalosti historických, kulturních a literárních souvislostí týkajících se Portugalska a Brazílie.

(?)

1. Navazující magisterské studium portugalského jazyka a literatury.

2. Učitelství portugalského jazyka a literatury.

Student může pokračovat v navazujícím magisterském studiu po splnění podmínek přijetí.

(?)
0
Aktivní studenti
34

Specifikace oboru

Obor: Portugalský jazyk a literatura
Zkratka: PO
Kód: 7310R130
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie