Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy

Ianua linguarum reserata.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy je připravit kvalifikovaného a kompetentního učitele španělského jazyka a literatury, který je komplexně vzdělaný pro výuku na středních školách, kde je španělština vyučována jako cizí jazyk.

Své kompetence ve španělštině může absolvent rozšířit o znalosti a dovednosti v jiných románských jazycích a také v problematice jihoamerického areálu, které ÚRJL nabízí v rámci povinně volitelných předmětů.

Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní C2.

Absolvent je vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi nabytými studiem teoretických a aplikačních disciplín i praktickými jazykovými znalostmi a dovednostmi a také literárním a kulturním rozhledem.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důstojného písemného i ústního projevu ve španělštině na úrovni C2 Evropského referenčního rámce;
  • uplatnit společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Španělsku a hispanofonních zemích;
  • plánovat, připravovat, realizovat a hodnotit výuku španělského jazyka na střední škole včetně vedení a hodnocení pedagogických praxí studentů na daném typu školy.
(?)

Absolventi nacházejí uplatnění jak na středních školách různého typu a zaměření, tak na speciálních jazykových školách, kde se španělština vyučuje jako cizí jazyk.

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
  • Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
  • Učitel prvního stupně základní školy
  • Učitel střední školy
  • Učitel vyšší odborné školy
(?)

Standardní doba studia činí 4 semestry, udělovaný titul: magistr (Mgr.).

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí v pedagogicko-psychologickém bloku 20 kreditů, v oborovém a oborově didaktickém bloku 62 kreditů u jednooborového a 56 kreditů u dvouoborového studia. Další, povinně volitelné a volitelné kredity, které si student volí podle svých zájmů a své budoucí orientace, lze získat jak z nabídky oboru učitelství španělského jazyka a literatury, tak z nabídky dalších romanistických oborů, případně dalších oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě.

Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je uveden na stránkách fakulty.

(?)

Studenti absolvují souvislou praxi v délce 4 týdnů. Kromě souvislé praxe absolvují studenti tzv. náslechové hodiny jako součást oborových didaktik v rozsahu stanoveném příslušným vyučujícím. Nedílnou součástí oborových didaktik je také reflexe praxí.

(?)

Státní zkoušku tvoří:

1. obhajoba diplomové práce;

2. zkouška z oborově-předmětové složky studia včetně didaktiky aprobační disciplíny; ta se skládá z

a) klauzurní písemné práce v rozsahu 4 hodin (dle výběru studenta jazykově, nebo literárně zaměřená), která testuje schopnost traktovat odborné téma; b) ústní části zkoušky, která se zaměřuje na teoretické vědomosti a znalosti z oblasti španělského jazyka a literatury a z didaktiky španělštiny

3. písemná zkouška z pedagogicko-psychologických předmětů.

(?)

V případě splnění podmínek přijetí je možné dále pokračovat v doktorském studiu oborů: Románské jazyky, Románské literatury, případně v jiných oborech doktorského studia.

(?)
1
Aktivní studenti
117

Specifikace oboru

Obor: Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
Zkratka: SJU
Kód: 7504T124
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy

Ústav románských jazyků a literatur spolupracuje se zahraničními školiteli a vynikajícím studentům se skýtá možnost získání dvojího diplomu.