Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Absolventi tohoto studijního oboru budou ovládat anglický jazyk na úrovni C2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Budou ovládat teorii a praxi výuky anglického jazyka jako druhého jazyka. Absolventi budou mít rovněž hluboké znalosti literárních a kulturních teorií a literatur a kultur anglicky mluvících zemí. Budou mít také hluboké znalosti diachronních a synchronních lingvistických teorií, včetně historie anglického jazyka. Budou také schopni samostatně pracovat a provádět kritické analýzy.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a je vybaven vědomostmi o literatuře, kultuře a dějinách Spojeného království, USA, Irska a zemí Commonwealthu.
(?)

Absolventi tohoto studijního programu mohou působit jako učitelé anglického jazyka jako druhého jazyka na středních školách a v jazykových kurzech pro dospělé. Budou rovněž připraveni pro práci v široké škále institucí, včetně místních a státních institucí, médií, mezinárodních organizací a nestátních neziskových organizací a také v soukromém sektoru, ve kterém budou požadovány jazykové dovednosti na vysoké úrovni a také komunikativní a analytické schopnosti. Budou rovněž moci pokračovat v doktorském studiu zaměřeném na lingvistiku, literatury anglicky mluvících zemí a didaktiku. Poté mohou vstoupit na akademickou dráhu.

Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočnictví, redaktorská činnost, publicistika, cestovní ruch, pedagogická činnost na středních a vysokých školách) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a výbornou vyjadřovací schopnost.

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Aby se student mohl přihlásit ke Státní závěrečné zkoušce magisterské (kód UZAJ9999), musí získat minimálně 120 kreditů a zároveň splnit následující požadavky:

Absolvovat pět pedagogicko-psychologických předmětů (20 kreditů) na FF (UZB001–UZB005).

Absolvovat následující didaktické kurzy na KAA: UZAJ2011, UZAJ2022, UZAJ2023, UZAJ2034, UZAJ2035, UZAJ2037 a UZAJ2048 (dohromady 21 kreditů).

Složit zkoušku z didaktiky (UZAJ2036) na konci 3. semestru (2 kredity).

Nejpozději do konce třetího semestru studia složit písemnou a ústní zkoušku z angličtiny (AJ21110 a AJ21120), nebo si obě nechat uznat na základě certifikátů podle kritérií uvedených na stránkách KAA.

Splnit celouniverzitní požadavek na druhý jazyk (4 kredity).

Absolvovat Seminář k magisterské diplomové práci I a II (AJ29800 a AJ29801, dohromady 20 kreditů) a odevzdat Magisterskou diplomovou práci (AJ29850).

Zbývající požadavky a kredity nutné pro ukončení tohoto studia jsou založeny na zvoleném tracku/zaměření:

Studenti, kteří si zvolí track/zaměření Didaktika angličtiny, musí:

Absolvovat 4 kurzy ve vybraném zaměření a ukončit je zkouškou (20 kreditů).

Získat dalších 20 kreditů z kurzů nabízených na KAA (AJ2%).

Získat dalších 13 kreditů z kurzů na MU.

Studenti, kteří si zvolí track/zaměření Lingvistika nebo Literární a kulturní studia, musí:

Absolvovat kurzy Teorie literatury a kultury I a II (AJ20001 a AJ20002) a ukončit je zkouškou (12 kreditů).

Absolvovat kurz Historický vývoj angličtiny (AJ20003) a ukončit ho zkouškou (6 kreditů).

Absolvovat čtyři kurzy ve vybraném zaměření a ukončit je zkouškou (20 kreditů).

Získat dalších 15 kreditů z kurzů nabízených na KAA (AJ2%).

Psaní magisterské diplomové práce obvykle trvá minimálně dva semestry: v prvním semestru procesu psaní práce se student věnuje přípravě pro psaní práce a plní úkoly elektronického semináře I (AJ29800), ve druhém semestru se věnuje konzultacím se školitelem, napíše práci, tím získá kredity za Seminář II (AJ29801), a odevzdá diplomovou práci (AJ29850).

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe provázená supervizí, po které následuje feedback. Celkový rozsah je 12 devadesátiminutových hodin praxe a 12 hodin supervizních setkání (individuálních i skupinových) v rámci interní praxe a 10 hodin v rámci praxe externí. Praxe začíná ve třetím semestru studia a předchází jí předměty Akvizice jazyka, Vybrané jazykové jevy, Plánování v jazykové výuce a Didaktika angličtiny 1, jež jsou úvodem do didaktiky oboru. Samotný výkon praxe je rozložen do dvou semestrů. První typ praxe je interní – katedra studentům zajišťuje skupiny univerzitních studentů různých pokročilostí, na nichž je možné praxi vykonat. Druhý typ praxe je praxe externí, při které jdou studenti učit na střední školu a jsou monitorováni mentory, se kterými katedra dlouhodobě spolupracuje.

(?)

Magisterská státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

1. obhajoba magisterské diplomové práce (magisterská oborová práce se neobhajuje);

2. ústní zkouška, jež vychází ze studia pěti knih, které si student volí dle svého zaměření/"tracku";

3. zkouška z didaktiky anglického jazyka.

(?)

Po úspěšném absolvování studia lze pokračovat (po splnění podmínek přijetí) v doktorském studiu ve filologickém oboru.

(?)
0
Aktivní studenti
314

Specifikace oboru

Obor: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Zkratka: AJU
Kód: 7504T023
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy