Učitelství historie pro střední školy

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem přípravy studentů učitelství historie pro střední školy je především získání a prohloubení oborových znalostí historie z bakalářského studia, získání didaktických kompetencí pro výuku dějepisu, rozvoj schopnosti zvládat pedagogicko-psychologické situace spojené s vyučováním a s chodem školy a rozvoj dovedností diagnostických a speciálně pedagogických spojený s požadavkem individuálního a diferencovaného přístupu k žákům/studentům.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v základních metodologických přístupech k dějinám a v odborné literatuře;
  • analyzovat historické jevy a procesy, vysvětlit význam jednotlivých historických procesů, událostí a epoch a jejich vlivu na další vývoj společnosti;
  • zprostředkovat poznatky oboru žákům/studentům v souladu se vzdělávacím programem školy, využívat moderní didaktické metody;
  • řídit pedagogický proces, motivovat studenty, komunikovat s nimi, podílet se organizačně na chodu školy.
(?)

Absolventi studijního programu učitelství pro střední školy budou prioritně působit jako učitelé historie (předmětů) na středních školách (gymnáziích a středních odborných školách) a mohou nacházet své uplatnění také jako učitelé základních škol.

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Magisterské navazující prezenční studium učitelství historie pro střední školy je určeno pro absolventy bakalářského studia oboru historie na FF MU i absolventy historie a příbuzných oborů z jiných univerzit. Je koncipováno jako studium jednooborové, nebo dvouoborové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou.

K úspěšnému ukončení magisterského prezenčního učitelského studia historie musí posluchač absolvovat jednak předměty pedagogicko-psychologické, jejichž výuku zabezpečuje Ústav pedagogických věd a Psychologický ústav (Psychologie pro učitele, Školní pedagogika, Školní didaktika a Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika), a jednak kursy oborové – historické.

Studium je studiem specializačním, tzn. že posluchači volí jednu z nabízených studijních specializací: dějiny středověku; dějiny raného novověku; dějiny 19. a 20. století; mezinárodní vztahy a evropská studia; církevní dějiny; moderní dějiny a multikulturní společnost, v jejímž rámci si v přednáškách a seminářích zaměřených na konkrétní historické problémy prohloubí základní znalosti získané v bakalářském studiu a osvojí základy odborné historické práce.

Studium je možno ukončit po získání nejméně 120 kreditů ve složení: a) 34 kreditů za pedagogicko-psychologické disciplíny, 4 kredity za cizí jazyk a 82 kreditů z oborových předmětů (pro jednooborové studium); b) 34 kreditů za pedagogicko-psychologické disciplíny, 4 kredity za cizí jazyk a 48/28 kreditů za oborové předměty (studium dvouoborové diplomové/nediplomové).

Posluchači diplomového studia jsou povinni odevzdat a obhájit diplomovou práci. Studenti mohou volit jak pedagogicko-psychologická témata, tak témata z historie (v tomto případě musí být práce didakticky zaměřena).

(?)

Součástí studia je souvislá čtyřtýdenní praxe na středních školách.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává ze tří částí:

1. obhajoba diplomové práce;

2. zkouška z oborově-předmětové složky studia a oborové didaktiky dějepisu;

3. písemná zkouška z pedagogicko-psychologických předmětů a školní didaktiky (zahrnuje témata, která jsou náplní těchto předmětů: Psychologie pro učitele, Školní pedagogika, Školní didaktika a Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika)

(?)

Absolvent se může ucházet o doktorské studium v oboru historie - české dějiny nebo historie - obecné dějiny a příbuzných vědách.

(?)
0
Aktivní studenti
275

Specifikace oboru

Obor: Učitelství historie pro střední školy
Zkratka: HIU
Kód: 7504T063
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.