Hudební věda

Rozumět hudbě.

Rozbalit vše

Cílem studia oboru hudební věda v bakalářském stupni je základní získání a rozvíjení vědomostí, dovedností a metodologických poznatků z oblasti historické a teoretické problematiky dějin české a evropské hudby v celém rozsahu jejich vývoje. Nemenší důraz je kladen i na znalost a spolehlivou orientaci v základních hudebně teoretických disciplínách, tj. v harmonii, kontrapunktu a hudebních formách, a to v rovině historické, teoretické i praktické. V osvojování klíčových kompetencí má značný význam provozování hudebních aktivit (v rámci výuky je možno realizovat zpěv v několika sborech, hraní na klavír, v komorních souborech či v orchestru). Tento studijní obor je určen absolventkám a absolventům středních škol různého typu, jejichž studium je zakončeno maturitou (gymnázium, konzervatoř, střední odborné školy ad.). Jeho koncepce počítá nejen se základním teoretickým vybavením absolventů, ale také s aplikováním jejich dovedností v praxi. Studenti bakalářského studia hudební vědy si postupně osvojí práci s literaturou (českou i zahraniční), ale v omezené míře též s primárními i sekundárními prameny týkajícími se hudební kultury. Budou schopni analyzovat nejrůznější druhy a formy uměleckých projevů, a to jak v oblasti vážné hudby, tak hudby nonartificiální. Je možno také vyjet na stáž v rámci Erasmus+ na některou z mnoha evropských univerzit, s nimiž má Ústav hudební vědy uzavřenu partnerskou smlouvu, přičemž je žádoucí uplatnění poznatků a zkušeností získaných v zahraničí při psaní bakalářské práce. Absolventi mohou dále studovat hudební vědu v magisterském stupni nebo některé příbuzné obory (zejména ty, jejichž chod garantuje Ústav hudební vědy, např. Hudební management ad.).Jsou ale rovněž připraveni pro přímé uplatnění v praxi.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • znát dobře jednotlivé etapy hudebního vývoje z hlediska historiografického i analytického;
  • analyzovat konkrétní hudební útvary, a to jak z hlediska makrostruktury, tak i mikrostruktury hudebních děl;
  • popularizovat hudbu na sofistikované úrovni;
  • pracovat s prameny k jednotlivým stylovým údobím.
(?)

Absolvent bakalářského studia hudební vědy je odborníkem vybaveným znalostmi v oblasti teorie a dějin hudby, jež mu umožňují uplatnění ve sféře základního a aplikovaného výzkumu (akademická pracoviště, různé odborné archivy a muzea), managementu v hudebním průmyslu (široká oblast médií, hudební nakladatelství a vydavatelství), managementu koncertního provozu (koncertní jednatelství a agentury) a v neposlední řadě ve sféře hudebního vzdělávání.

(?)
  • Učitel střední školy
  • Učitel uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SOŠ a konzervatoře
(?)

V povinných i povinně volitelných přednáškách jsou charakterizovány jednotlivé vývojové etapy, představeny hlavní osobnosti evropské a české hudby a rovněž historická a teoretická problematika stylových a druhových oblastí hudebního univerza.

Student jednooborového studia musí získat celkem 180 kreditů, z toho povinné: 105, povinně volitelné: (nejméně) 55 (z toho minimálně 8 kreditů za dva povinně volitelné dvousemestrální semináře a dva semestry předmětu Collegium musicum), volně volitelné: 10 (maximálně). Tzv. společný základ (celkem 10 kreditů): zkouška z cizího jazyka s výstupní úrovní B2, kreditní hodnota 4 kredity typu A (zájemci mohou absolvovat také nepovinný semestr výuky jazyka zakončený kolokviem s kreditní hodnotou 2 kredity C, započítává se do volně volitelných předmětů). Dále sem spadá tělesná výchova a filozofie.

(?)

Praxi studenti realizují zejména v těchto institucích: knihovny různých stupňů, (regionální) muzea a galerie, koncertní a umělecké agentury, redakce hudebních i kulturních novin a časopisů, nahrávací společnosti, divadla (Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo, Reduta, Divadlo Husa na provázku apod.), rozhlas či televize.

(?)

Státní bakalářská zkouška ukončuje tříleté bakalářské studium hudební vědy. Při této zkoušce má student prokázat celkovou orientaci v oboru, tj. znalost základní problematiky hlavních muzikologických disciplín a hlubší znalost dějin hudby, zvláště hudby evropské a české. Státní bakalářská zkouška má dvě části:

1.1 Část písemnou, spočívající ve vypracování bakalářské diplomové práce v rozsahu nejméně 70 000 znaků, nebo závěrečné oborové práce v rozsahu nejméně 40 000 znaků (povinnou součástí je résumé v češtině a jednom světovém jazyku).

1.2 Část ústní, jejímž cílem je ověřit znalosti historické, teoretické i praktické problematiky oboru v rozsahu probrané látky a zadané literatury. Ústní zkouška je komisionální a skládá se z dějin hudby, hudební teorie (tj. harmonie, kontrapunktu, hudebních forem a hudební analýzy) a systematické hudební vědy.

(?)

Nejlepší studenti mohou (v případě splnění podmínek přijetí) pokračovat v magisterském studiu hudební vědy, dále pak např. v oborech Management v kultuře nebo Učitelství estetické výchovy na středních školách.

(?)
0
Aktivní studenti
4

Specifikace oboru

Obor: Hudební věda
Zkratka: VH
Kód: 8102R003
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8109 B-OT Obecná teorie a dějiny umění a kultury