Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy je všestranně připravit budoucí středoškolské učitele k plnohodnotnému a kompetentnímu výkonu jejich povolání. To předpokládá jednak upevnění a rozvinutí potřebných znalostí na úrovni praktických jazykových kompetencí a zejména v oblasti odborné filologické reflexe lingvistických a literárněvědných problémů v širším kulturně-společenském a historickém kontextu. Zároveň jsou zprostředkovány detailní teoretické znalosti a praktické kompetence v pedagogické a didaktické oblasti umožňující efektivní působení absolventa v učitelském povolání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • působit jako učitel němčiny na středních školách, jazykových školách, případně dalších vzdělávacích zařízeních;
  • vysvětlit problematické jazykové jevy v němčině se zřetelem k požadavkům výuky;
  • zprostředkovat relevantní informace o literatuře, kultuře a reáliích německy mluvících zemí;
  • kriticky pracovat s texty v němčině a češtině na receptivní i produktivní úrovni;
  • překládat z němčiny a do němčiny.
(?)

Absolventi oboru nacházejí uplatnění na středních školách různého typu a zaměření, na nichž se vyučuje němčina jako cizí jazyk, a také na speciálních jazykových školách.

Mohou rovněž působit v povoláních vyžadujících samostatnou tvůrčí práci a kultivovaný jazykový projev.

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru, povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Volitelné předměty lze vybírat z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Informace o nabídce předmětů a konkrétních podmínkách jejich zapisování jsou uvedeny v registračních šablonách příslušných oborů.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe výuky němčiny na střední škole v rozsahu 4 týdnů (20 hodin).

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě dílčí části:

Písemná zkouška - odborné zpracování vybraného germanistického tématu s možností předchozí přípravy ze širší nabídky okruhů.

Ústní zkouška – rozprava ke stanovenému tématu z didaktiky němčiny, německého jazyka a literatury (v rámci předem stanovených okruhů).

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba magisterské práce.

Více informací lze nalézt na webové stránce pracoviště:

http://www.phil.muni.cz/german/Studium/NJ_stat_zk.htm.

(?)

Po úspěšném absolvování magisterského studia je možno (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu ve filologickém programu.

(?)
0
Aktivní studenti
341

Specifikace oboru

Obor: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Zkratka: NJU
Kód: 7504T094
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.