Slovenský jazyk a literatura

Slovensko blízké i vzdálené.

Rozbalit vše

Studium je zaměřeno na získání všestranné jazykové kompetence ve slovenském jazyce, na poznání současného stavu slovenštiny (synchronní odborné jazykové disciplíny), a to i v kontextu ostatních slovanských a indoevropských jazyků, v literárněvědné části pak na poznání historie slovenské literatury, jejích specifik a genologického systému. Slovakistika se studuje s důrazem na srovnávací česko-slovensko-slovansko-středoevropsko-evropský areálový přístup, v jazyce jako konfrontační studium, v literární vědě jako srovnávací morfologie a genologie, tedy na srovnávací pojetí česko-slovenské v širším rámci středoevropském, evropském a světovém.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komunikovat ústně i písemně ve slovenském jazyce min. na stupni B2;
  • pracovat s různorodými texty, analyzovat je, vysvětlit odborné termíny a uvést jejich ekvivalenty v cizím jazyce;
  • vysvětlit a aplikovat základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti lingvistiky a literární vědy;
  • vysvětlit a aplikovat základní znalosti z oblasti slovenského jazyka, literatury, kultury, dějin a česko-slovenských vztahů;
  • samostatné práce a kritické analýzy.
(?)

Obor Slovenský jazyk a literatura poskytuje komplexní filologické a areálové vzdělání vhodné pro pedagogickou a vědeckou práci, pro tvůrčí činnost v kulturních institucích, v cestovním ruchu, žurnalistice, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v překládání odborných a uměleckých textů, v tlumočení a v expertní činnosti.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkem 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné kurzy. Povinné kurzy, jež tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru, činí 85 kreditů (včetně 15 kreditů za Seminář k bakalářské diplomové práci). Výběr povinně volitelných kurzů, jež tvoří 26 kreditů, je omezen na oborové předměty, jež nejen doplňují a procvičují znalosti nabyté v povinných disciplínách, ale také posluchačům umožňují získat další znalosti a dovednosti. V rámci povinně volitelných kurzů je student povinen získat také 4 kredity za zkoušku z jiného slovanského jazyka a 4 kredity za zkoušku ze světového neslovanského jazyka. Student je dále povinen získat 63 kreditů z volitelných kurzů, při jejichž výběru se doporučuje volit předměty z nabídky slavistických či jiných filologických oborů, 4 kredity za zkoušku z filozofie a 2 kredity z tělesné výchovy.

Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku, doporučeným studijním plánem a příslušnou kontrolní šablonou.

(?)

Státní závěrečná zkouška v bakalářském studiu ověřuje znalosti a dovednosti posluchače ze tří rovnocenných částí studia oboru: jazyka, literatury a areálu. Zkouška je ústní, má komisionální charakter a skládá se z těchto součástí: 1) jazykovědná slovakistika (synchronní popis slovenštiny), 2) ověření jazykové kompetence, 3) literárněvědná slovakistika (dějiny slovenské literatury do r. 1945, česko-slovenské literární vztahy, vlastní četba, 4) areálová slovakistika (dějiny, reálie a kultura Slovenska). Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Státní závěrečné zkoušce předchází obhajoba závěrečné práce. Bakalářská diplomová práce má rozsah min. 70 000 znaků a má za cíl prokázat kompetenci studenta vytvořit odborný text na téma související s oborem. Obhajoba je komisionální a koná se formou prezentace práce a následné rozpravy.

Více informací lze nalézt na stránce ústavu: http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/informace/statni-zaverecne-zkousky-a-zaverecne-prace/pozadavky-a-okruhy-k-statnim-zaverecnym-zkouskam/.

(?)

Absolvent bakalářského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru Slovenský jazyk a literatura.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Slovenský jazyk a literatura
Zkratka: SK
Kód: 7310R166
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6107 B-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta