Ruský jazyk a literatura

Poznáním k porozumění.

Rozbalit vše

Cílem studia studijního oboru je rozvinout a prohloubit poznatky a dovednosti, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia oboru, a připravit filologa-rusistu, který bude mít širší odborný slavistický základ. Posluchači se hlouběji seznámí s širšími diachronními aspekty zkoumání jazyka, rozšíří své znalosti v oblasti pokročilé úrovně syntaxe a stylistiky, v literárněvědných disciplínách získá hlubší vhled do literárněvědné metodologie a vědomí širšího kontextu slovanských literatur a místa ruské literatury mezi nimi.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • odborné reflexe kultury a jiných druhů umění daného národního společenství a areálu;
  • o těchto tématech na základě vlastní četby a studia kultivovaně diskutovat a odborně psát;
  • překládat běžné texty a po předchozí přípravě i složitější věcné texty z ruštiny do češtiny;
  • komunikovat v ruštině na běžná životní i profesní témata;
  • tlumočit komunikaci na běžná témata z ruštiny do češtiny a naopak;
  • samostatně provádět analytickou a expertní činnost v oblasti ruského jazyka, ruské literatury a kultury.
(?)

Absolventi oboru mají hluboké znalosti jazyka a jeho teoretické reflexe, jsou podrobně obeznámeni se současným stavem jazyka i s jeho historickým vývojem, mají hluboké znalosti dějin literatury a literární teorie a metodologie, jsou schopni odborné reflexe kultury a jiných druhů umění daného národního společenství a areálu a mají schopnost o těchto tématech na základě vlastní četby a studia kultivovaně diskutovat a odborně psát. Mají hluboké a specializované znalosti česko-ruských kulturních a politických vztahů v minulosti a současnosti. Toto komplexní filologické a areálové vzdělání je vhodné pro odbornou a pedagogickou práci, jako východisko k překládání odborných a uměleckých textů, k zahájení vědecké přípravy v podobě doktorského studia v oboru, ke kvalifikované řídící odborné činnosti v kulturních institucích, v odpovědných pozicích v médiích a na úrovni středního firemního managementu.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia jsou 4 semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti jednooborového studia získat celkově 120 kreditů za povinné a volitelné předměty. Povinné oborové předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 85 kreditů včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k diplomové práci. Kromě povinných oborových předmětů si studenti jednooborového studia zapisují volitelné předměty z oborové nabídky a dále libovolné předměty z volné nabídky slavistických oborů, případně jiných filologických, historických nebo uměnovědných oborů fakulty (nejméně 31 kreditů). Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého dalšího světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština – 4 kredity). Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.

Posluchači dvouoborového studia jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů na obou oborech kombinace dohromady (70 kreditů za absolvování povinných kurzů na diplomovém a 50 kreditů na nediplomovém oboru). Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce (resp. v nediplomovém dvouoborovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou.

(?)

Diplomové studium oboru je ukončeno obhajobou diplomové práce v rozsahu nejméně 80 normostran základního textu a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má charakter komplexního písemného i ústního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín. Písemná zkouška má dvě části: 1. Překlad krátkého textu (0,5 NS) z češtiny do ruštiny, 2. Esej na vybrané téma. Úspěšné absolvování písemné části zkoušky je podmínkou pro přistoupení k ústní zkoušce. Témata otázek ústní zkoušky vycházejí ze zadaných okruhů a literatury (1. Ruský jazyk a širší slavistický kontext, 2. Ruská literatura, literárněvědná rusistika a jejich mezinárodní souvislosti v srovnávací perspektivě, 3. Rusko a jeho areál).

Více informací lze nalézt na stránce ústavu: http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/informace/statni-zaverecne-zkousky-a-zaverecne-prace.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může být na FF MU přijat do doktorského studia oborů Ruský jazyk, Ruská literatura nebo Filologicko-areálová studia.

(?)
0
Aktivní studenti
6

Specifikace oboru

Obor: Ruský jazyk a literatura
Zkratka: RJ
Kód: 7310T151
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7310 N-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.