Fyzika

Science is divided in two categories: physics and stamp-collecting.

Rozbalit vše

Studium bakalářského oboru Fyzika umožňuje studentům získat obecné fyzikální a matematické vzdělání. Absolvent je obeznámen se základy experimentální a teoretické fyziky a připraven ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Fyzika.

Studium otevírá cestu k porozumění základním fyzikálním pojmům, vztahům a rovnicím v rozsahu daném čtyřsemestrálním kurzem obecné fyziky a posiluje schopnost studentů řešit úlohy z odpovídajících oblastí fyziky. Absolvování čtyřsemestrálního kurzu teoretické fyziky umožní studentům zorientovat se v hlavních oblastech moderní teoretické fyziky (teorie relativity, kvantová mechanika atd.) a rozvíjí jejich schopnost řešit elementární problémy z těchto oblastí. Praktická cvičení

připraví studenty k samostatné experimentální činnosti, rozvíjí schopnost analyzovat výsledky včetně odhadů experimentálních nejistot a interpretovat je s využitím poznatků získaných v teoretických kurzech.

V rámci seminářů a zejména v rámci přípravy bakalářské práce se studenti naučí referovat o výsledcích vlastní výzkumné činnosti a diskutovat o nich.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět základním fyzikálním pojmům, vztahům a rovnicím v rozsahu daném čtyřsemestrálním kurzem obecné fyziky, a řešit problémy z odpovídajících oblastí fyziky;
  • orientovat se v oblastech fyziky pokrytých čtyřsemestrálním kurzem teoretické fyziky a řešit elementární problémy z těchto oblastí;
  • provádět jednoduché fyzikální experimenty, analyzovat výsledky včetně odhadů experimentálních nejistot, interpretovat výsledky s využitím poznatků získaných v teoretických kurzech;
  • referovat o výsledcích vlastní výzkumné činnosti a diskutovat o nich.
(?)

Absolventi jsou připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Fyzika. Vzhledem k poměrně univerzálnímu charakteru fyzikálního vzdělání se mohou uplatnit také v rozmanitých institucích zabývajících se základním nebo aplikovaným výzkumem, ale i v profesích mimo obor, kde mohou využít své fyzikální, matematické a informatické dovednosti a schopnost kombinovat je, která je v rámci studia oboru Fyzika rozvíjena.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia činí šest semestrů. Podmínkou přístupu ke SZZ je absolvování předmětů s celkovou kreditovou hodnotou alespoň 180 kreditů v této struktuře: všechny povinné předměty, dva předměty z bloku povinně volitelných předmětů - buď předměty Elektronika a Praktikum z elektroniky, nebo předměty Atomární výstavba rozlehlých systémů a Praktikum z pevných látek - a další předměty z nabídky volitelných předmětů. Podmínkou pro zadání bakalářské práce je úspěšné ukončení všech povinných předmětů zařazených v doporučeném studijním plánu do prvních tří semestrů a získání alespoň 90 kreditů.

Student se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku a Studijním a zkušebním řádem MU https://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations. Studijní katalogy jednotlivých imatrikulačních ročníků lze nalézt na stránkách fakulty. Ustanovení společná pro všechny obory Přírodovědecké fakulty lze nalézt na http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Legislativa.

(?)

Odborná praxe (několik variant) patří mezi volitelné předměty.

(?)

Státní závěrečná zkouška má tyto součásti: 1) obhajoba bakalářské práce, 2) zkouška z fyziky sestávající z písemné a ústní části. Písemná část se skládá z testových úloh z fyziky a jednoho příkladu. Při ústní zkoušce budou zadány dvě otázky (jedna

ze skupiny otázek společné pro všechny bakalářské fyzikální obory, jedna ze skupiny specifické pro obor Fyzika). Otázky k ústní části zkoušky jsou k dispozici na adrese http://www.physics.muni.cz.

Podrobnější informace lze nalézt v akreditačních materiálech oboru, na stránce http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/akreditace/fyzika/Bk.fyzika-oborFyzika.pdf, nebo na stránkách fyzikálních ústavů, http://www.physics.muni.cz/drupal7/?q=node/7.

(?)

Absolvent je připraven pokračovat ve studiu v kterémkoli z navazujících fyzikálních oborů.

(?)
0
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Fyzika
Zkratka: FYZ
Kód: 1701R003
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1701 B-FY Fyzika