Fyzika plazmatu

Od elektronů ke hvězdám

Rozbalit vše

Cílem tohoto oboru je seznámit poměrně zevrubně studenty s teoretickými i experimentálními základy fyziky plazmatu. Nedílnou součástí je i seznámení s moderní vakuovou technikou, obvodovou a mikrovlnnou elektronikou. Absolvent zvládl teoretickou a experimentální přípravu v oblasti fyziky plazmatu, diagnostiky plazmatu, vakuové fyziky a techniky, mikrovlnné techniky, obvodové elektroniky a optoelektroniky. Diagnostické metody zahrnují zejména optickou a hmotnostní spektroskopii, sondovou a mikrovlnnou diagnostiku. Je dobře obeznámen rovněž s moderními metodami plazmového a plazmochemického opracování povrchů (umělé hmoty, textil, ...), nanášení tenkých vrstev tvrdých, supertvrdých i polymerních materiálů a současnými metodami diagnostiky vlastností depozitů. Ovládá problematiku statistického zpracování výsledků měření a řízení experimentu počítačem. Vzhledem k povaze studia získá i hardwarové znalosti (instalace a opravy hardware, sítí atd.).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • navrhnout a provádět experimenty ve fyzice plazmatu a plazmochemii;
  • analyzovat experimentální výsledky a dle nich upravit experiment;
  • má znalosti rozmanitých fyzikálních a diagnostických metod;
  • umí pracovat s experimentálními a měřícími přístroji a interpretovat naměřené výsledky;
  • identifikovat a řešit fyzikální problémy v rozmanitých oblastech vědy a výroby;
  • je si vědom enviromentálních aspektů výzkumu a výroby;
  • pochopit a řídit se etickými zásadami ve vědeckém výzkumu.
(?)

Absolvent tohoto oboru bude připraven jak pro práci v akademickém výzkumu, tak i pro práci ve výzkumu a vývoji technologického charakteru v průmyslových podnicích.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat minimálně 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Po celou dobu magisterského studia pracují studenti na diplomové práci.

Studenti se řídí příslušným studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku, zveřejňovaným na stránkách fakulty a Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity.

(?)

Státní závěrečná zkouška ve všech oborech magisterského studijního programu Fyzika se skládá z těchto částí:

- obhajoba diplomové práce;

- ústní zkouška.

Při ústní zkoušce budou zadány otázky ze dvou tématických skupin. První skupina okruhů je společná všem oborům. Druhá skupina okruhů se týká fyziky plazmatu. U přípravy na část ústní je povolena srovnávací literatura.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím doktorském studiu. Na Přírodovědecké fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím doktorském oboru Fyzika plazmatu.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Fyzika plazmatu
Zkratka: PLAZ
Kód: 1701T011
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1701 N-FY Fyzika