Učitelství fyziky pro střední školy

Připravujeme učitele i pro vaše děti.

Rozbalit vše

Cílem studia je vzdělat kvalifikovaného učitele fyziky pro střední školy. Obor je součástí dvouoborového studia a po jeho absolvování získá student dvouoborové profesní kvalifikace učitele na středních školách. Kromě nadstavby fyzikálního vzdělání poskytuje studentům i vzdělání v odborných didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů všeobecného pedagogicko-psychologického zaměření je dále profiluje pro povolání pedagoga a pracovníka s mládeží. Povinnou součástí studia jsou také pedagogické praxe na středních školách realizované pod vedením zkušených středoškolských učitelů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • učit fyziku na středních školách;
 • provádět fyzikální experimenty, a to zejména demonstrační experimenty jako doplněk výkladu, a školní laboratorní pokusy;
 • realizované experimenty výstižně a fyzikálně správně komentovat;
 • formulovat fyzikální problém, analyzovat jej a řešit;
 • zasadit jednotlivá témata do historického, společenského a environmentálního kontextu;
 • používat dostupné informační zdroje pro vyhledání potřebných informací, sledovat vývoj disciplíny a v přiměřené míře je aplikovat ve výuce;
 • volit vhodné didaktické metody a techniky pro zefektivnění výukového procesu;
 • volit a rutinně používat vhodné metody hodnocení studentů;
 • používat didaktickou techniku a adaptovat se na její vývoj;
 • srozumitelně a kultivovaně formulovat s přihlédnutím k úrovni publika.
(?)

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem fyziky pro všechny typy středních škol a pro druhý stupeň základní školy nebo nižší gymnázia. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou fyziky na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Kombinace získaných schopností rozšiřuje možnost uplatnění absolventa i na řadu dalších pozic vyžadujících přesné myšlení, zodpovědnou práci s daty, vysokou formulační způsobilost a dobrou komunikaci s lidmi (instituce zaměřené na základní a aplikovaný výzkum, vysoké školy, práce s mládeží i mimo školskou oblast, popularizace, odborná publicistika, osvětová činnost apod.).

(?)
 • Učitel druhého stupně základní školy
 • Učitel střední školy
 • Učitel vyšší odborné školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat v obou oborech dvouoborového studia minimálně 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. V oboru učitelství fyziky pro střední školy musí student získat 22 kreditů z povinných odborných předmětů. V rámci celého studia pak musí získat minimálně 18 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů společného pedagogicko-psychologického základu a 12 kreditů z přírodovědného a společenskovědního bloku univerzitního základu. Diplomová práce je hodnocena 26 kredity bez ohledu na to, ze kterého oboru si student diplomovou práci zvolí.

Student se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku a studijním a zkušebním řádem MU: https://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Součástí studia jsou dvě pedagogické praxe z fyziky, každá hodnocena 2 kredity. Pedagogickou praxi z fyziky 1 student povinně absolvuje na vybraných brněnských středních školách, Pedagogickou praxi z fyziky 2 pak může absolvovat na střední škole podle vlastního výběru. Během praxe je student veden zkušeným středoškolským učitelem a součástí praxe jsou náslechy, výstupy a aktivní účast na provozu školy.

Vzhledem k tomu, že studium je nutně dvouoborové, student povinně absolvuje také praxi z druhého oboru ve stejném rozsahu.

(?)

Oborová státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: z fyziky a didaktiky fyziky. Pokud si student zvolil diplomovou práci z fyziky, je součástí SZZ také její obhajoba.

Státní zkouška z fyziky má pouze ústní část, ve které student losuje jedno šířeji zadané téma. Státní zkouška z didaktiky fyziky má písemnou a ústní část. V písemné části student řeší početní příklady na úrovni obtížnějších středoškolských úloh a dále vytváří přípravu na jednu vyučovací hodinu na vylosované téma. V ústní části zkoušky z didaktiky fyziky jsou pak komentovány výsledky obou písemných testů.

Případná obhajoba diplomové práce probíhá obvykle v několikadenním předstihu před ústní zkouškou. Na úvod obhajoby student v 15 - 20 minutovém referátu seznámí komisi s obsahem práce.

Povinnou součástí ukončení studia je také státní závěrečná zkouška ze společného pedagogicko-psychologického základu, která má formu písemného testu.

Vzhledem k tomu, že obor je součástí dvooborového studia, musí student vykonat státní závěrečnou zkoušku i z druhého oboru.

Bližší informace o SZZ lze nalézt na:http://www.physics.muni.cz/drupal7/?q=node/7

(?)

Po absolvování magisterského studia může absolvent pokračovat v doktorském studiu. Nejvhodnějším je obor Obecné otázky fyziky.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Zkratka: UF
Kód: 7504T055
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1701 Rig-FY Fyzika
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta