Historie

Rozbalit vše

Magisterské navazující prezenční studium historie je určeno pro absolventy bakalářského studia oboru historie na FF MU i absolventy historie a příbuzných oborů z jiných univerzit. Studium je specializační, tzn. že posluchači si volí jednu z nabízených studijních specializací (dějiny středověku; dějiny raného novověku; dějiny 19. a 20. století; mezinárodní vztahy a evropská studia; církevní dějiny; moderní dějiny a multikulturní společnost), v jejímž rámci si v přednáškách a seminářích zaměřených na konkrétní historické problémy prohloubí základní znalosti získané v bakalářském studiu a osvojí základy odborné historické práce.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyzovat historické jevy a procesy a vysvětlit význam jednotlivých historických procesů, událostí a epoch a jejich vlivu na další vývoj společnosti;
  • pracovat s prameny a interpretovat je; ovládá základní metody historické práce a dovede vybrané téma zpracovat v odborném historickém textu;
  • orientuje se v základních metodologických přístupech k dějinám a v odborné literatuře.
(?)

Absolvent je kvalifikován pro post odborného pracovníka ve vědeckých institucích, knihovnách, informačních, dokumentačních a bibliografických centrech, v muzeích, dále pro práci v médiích a nakladatelstvích. Má rovněž předpoklady pro činnost v manažerských funkcích a v public relations v soukromé i veřejné sféře.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Magisterské navazující studium historie je koncipováno jako dvouoborové i jako jednooborové. Studium je specializační, tzn. že posluchači si s výhledem na zaměření své diplomové, popř. oborové práce volí jednu z nabízených studijních specializací (dějiny středověku; dějiny raného novověku; dějiny 19. a 20. století; mezinárodní vztahy a evropská studia; církevní dějiny; moderní dějiny a multikulturní společnost), v jejímž rámci si v přednáškách a seminářích zaměřených na konkrétní historické problémy prohloubí základní znalosti získané v bakalářském studiu a osvojí základy odborné historické práce. Studenti jednooborového studia kromě zvolené specializace, v jejímž rámci budou psát diplomovou práci a kterou musí absolvovat celou, navštěvují také zvolené kursy z dalších studijních specializací.

Studium je možno ukončit po získání nejméně 120 kreditů ve složení: a) 108 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů oboru, 8 kreditů z nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů – pro jednooborové studium; b) 68 kreditů/48 kreditů za oborové předměty historie pro dvouoborové diplomové/nediplomové studium a 4 kreditů za cizí jazyk společný pro oba obory. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku – viz webové stránky FF a Historického ústavu.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce (v případě jednooborového studia). Její předložení a obhájení má prokázat, že diplomant je schopen na základě literatury i pramenů a za odborného vedení vedoucího diplomové práce vymezit, kriticky vyhodnotit a v písemné podobě na vysoké odborné úrovni vyložit určité historické téma.

Dále je součástí státní zkoušky ústní zkouška z oboru historie, která ověřuje hlubší znalost souvislostí českých a obecných dějin a moderního dějepisectví, klade důraz na zvládnutí problematiky studijní specializace a základních metod a postupů historické práce.

(?)

Absolvent se může ucházet o doktorské studium v oboru historie - české dějiny nebo historie - obecné dějiny a příbuzných vědách.

(?)
0
Aktivní studenti
29

Specifikace oboru

Obor: Historie
Zkratka: HI
Kód: 7105T021
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7105 N-HI Historické vědy
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.