Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované dvouoborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční dvouoborové, němčina, 3 roky 
Bakalářské kombinované dvouoborové, němčina, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní program Specializace v pedagogice je kombinace dvou studijních oborů: oboru Pedagogické asistentství XY pro základní školy a oboru Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy. Bakalářská část přípravy je oborově předmětová (bez oborových didaktik), je ryze neučitelská. Bakalářské studium dá budoucímu učiteli solidní oborově vědní základy v jednom či dvou aprobačních předmětech.

Studium je zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy. Cílem je připravit asistenty pedagoga pro speciálně pedagogickou činnost ve třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v základních školách, ve školách pro žáky se SVP, v základních školách speciálních a ve školských zařízeních. Obor je realizován ve formě prezenční a kombinované. Je vnitřně členěn do pěti specializací složených ze dvou oborů. Jedná se o logopedii a surdopedii a dále o psychopedii ve spojení se somatopedií, oftalmopedií, etopedií, nově také logopedií. Tyto specializace tvoří základ pro jejich prohloubení v navazujícím magisterském studium.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • získat všeobecné vědomosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • získat odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • ovládnout pomocné edukační výchovné a komunikační vědomosti a dovednosti;
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání žáků se SVP na úrovni asistenta pedagoga;
  • metodologicky navrhnout a zpracovat případovou studii žáka se SVP.
(?)

Získání kompetencí k edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve funkci asistenta pedagoga v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb. a jeho novelou č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Charakteristika asistentských pracovních pozic: asistenti pedagoga ve školách hlavního vzdělávacího proudu, ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vychovatelé ve speciálních školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a ve státní správě, firemním managmentu apod. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času a speciálních zařízeních, řešících problematiku speciální pedagogiky.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Profil absolventa oboru Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy je vymezen výstupními znalostmi: všeobecnými (společný základ), odbornými a speciálními (speciálně pedagogický základ, specializace speciální pedagogiky). Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:

- všeobecný základ: pedagogika-psychologie ve společném základu, cizí jazyk (AJ, NJ), metodologie, internacionalizace oboru speciální pedagogika;

- speciálně pedagogický základ: speciální pedagogika, základy zdravotních nauk, inkluzivní speciální pedagogika, speciálněpedagogická diagnostika, patopsychologie, medicínská propedeutika (pediatrie, neurologie, ORL foniatrie, psychiatrie, oftalmologie), sociologie pro speciální pedagogy, inkluzivní vzdělávání;

- specializace: psychopedie, logopedie, surdopedie, somatopedie, oftalmopedie, etopedie.

Standardní doba programu činí 3 roky (6 semestrů). Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkem 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků lze nalézt na stránkách fakulty.

(?)

Asistentská praxe I- asistent pedagoga

Sebezkušenostní příprava na profesi I.

Asistentská praxe II- asistent pedagoga

Sebezkušenostní příprava na profesi II.

Asistentská praxe (kombinovaná forma)

U dvouoborového studia se uvádí praxe v předmětech pedagogicko-psychologického základu pro bakalářské studium (garantem je Katedra pedagogiky). Pro realizace praxe se postupuje podle Manuálu pro pedagogickou praxi (autoři Bartoňová, M., Pipeková, J. Brno: MU, 2011). Bližší informace viz http//www.ped.muni.cz).

(?)

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Obhajoba bakalářské práce (pokud byla zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, téma bude vždy speciálněpedagogické). Viz oborové standardy Speciální pedagogiky pro závěrečné práce (http://www.ped.muni.cz/wsedu).

Část povinná: Inkluzivní speciální pedagogika (písemný test, 50 otázek).

Část povinně volitelná: Student si volí jeden předmět ze skupiny A, druhý předmět ze skupiny B. V obou předmětech SZZ student dostane ke zkoušce po dvou otázkách.

(?)

Bakalářské studium kombinace oborů pedagogického asistentství může pokračovat v navazujícím magisterském studiu kombinace studijních oborů Učitelství pro základní školy.

(?)
0
Aktivní studenti
228

Specifikace oboru

Obor: Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
Zkratka: SP3
Kód: 7507R015
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice