Muzeologie

Klíče k tajemství muzeí a sbírek.

Rozbalit vše

Muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně má mezinárodní renomé – patří k nejstarším univerzitním výukovým centrům v tomto oboru na světě a provozuje Katedru UNESCO pro muzeologii a světové dědictví. Muzeologii vyučujeme jako moderní vědeckou disciplínu ovlivňující muzejní praxi a studenty seznamujeme jak s její teorií a metodickými postupy, tak i s novými trendy a kreativními přístupy.

Navazující magisterské studium je určeno absolventům bakalářských studií muzeologie nebo příbuzných oborů, které se uplatňují v muzeích nebo souvisejí s kulturními institucemi. Jedná se například o obory historie, etnologie, archeologie, dějiny umění, geologie, botanika, archivnictví, knihovnictví, pedagogika nebo konzervování-restaurování.

Studium tohoto oboru vám umožní specializovat se na tvorbu muzejních výstav a lektorskou a pedagogickou činnost při programech pro muzejní návštěvníky. Zaměřujeme se zde na některé progresivní trendy a aktuální témata v současné muzeologii, zvláště na vztah k muzejnímu návštěvníkovi a moderní přístupy v muzejní prezentaci.

Vedle přednášek a seminářů na fakultě absolvujete také praktickou výuku v terénu ve formě praxí, stáží a exkurzí ve vybraných muzeích. Budete připravovat vlastní projekty výstav a doprovodných programů na výstavách a v expozicích. Pokud budete chtít, můžete také vyjet na studijní pobyt na některou ze zahraničních partnerských univerzit.

Do výuky se přímo zapojují také specialisté z praxe a zahraniční experti. Na prakticky orientované výuce se u nás podílejí odborníci například z Národního technického muzea v Praze, Technického muzea v Brně, Muzea města Brna, Moravské galerie, Národního památkového ústavu a mnohých dalších institucí.

K užšímu propojení našich studentů a absolventů pořádá Spolek brněnských muzeologů přednášky, workshopy i neformální setkávání. V zahraničí jsou pak našimi hlavními partnery instituce Univerzita Komenského v Bratislavě, Karls-Franzens-Universität Graz a HTWK Leipzig.

Je studium oboru pro vás?

- Je vám blízké prostředí muzeí a kulturních institucí, historických sbírek zachycujících život předchozích generací a ochrana památek kulturního dědictví?

- Chcete se připravit pro praxi a kreativní práci v kulturním a uměleckém prostředí?

- Láká vás práce v muzeu, galerii či jiné kulturní instituci?

- Chcete porozumět dokladům minulých generací uložených ve sbírkových fondech anebo zprostředkovávat vystavené exponáty muzejním návštěvníkům?

- Dokončujete právě bakalářské studium muzeologie nebo příbuzného oboru či už pracujete a uvažujete o studiu při zaměstnání?

Pokud souhlasně přikyvujete, přihlaste se ke studiu muzeologie.

Kombinovaná forma studia

Výuka v kombinovaném studiu probíhá formou skupinových konzultací čtyřikrát za semestr. Jedná se vždy o dvoudenní nebo třídenní bloky od středy do pátku. Pro období samostudia jsou studijními oporami individuální konzultace a elektronicky dostupné informace a materiály.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v základním vývoji sběratelství a muzejnictví a aktuálních trendech v současné muzeologii, zejména v oblasti muzejního výstavnictví a muzejní pedagogiky;
  • aplikovat získané teoretické poznatky na praktickou muzejní činnost;
  • samostatně plánovat a řídit muzejní činnost a ovládat zejména muzejně-výstavní a edukační práci s muzejním návštěvníkem;
  • orientovat se také v dalších oblastech ochrany kulturního dědictví;
  • působit v kulturních institucích na odborných nebo na manažerských postech;
  • generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost; pozitivní seberealizace, sebevýchova, sebevzdělávání a sebereflexe.
(?)

Studenty připravujeme pro kvalifikované uplatnění především ve vedoucích pozicích a na pozicích odborných pracovníků institucí zaměřených na ochranu kulturního dědictví. Jedná se například o muzea, památkové ústavy nebo metodická pracoviště v oboru muzejnictví.

Dále se můžete uplatnit na odděleních a v odborech orgánů státní správy a samosprávy, které se zabývají kulturním dědictvím a ochranou přírody. Pracovat můžete také v soukromém sektoru, například ve firemních muzeích a galeriích, v aukčních síních nebo různých nadacích.

Mezi našimi absolventy je řada úspěšných ředitelů a manažerů muzeí, odborných pracovníků a kurátorů výstav, muzejních pedagogů, pracovníků public relations a muzejního marketingu, zaměstnanců univerzit, památkových objektů, kulturních a informačních center, archivů nebo knihoven.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné a volitelné předměty. Povinné předměty (70 kreditů pro prezenční studium jednooborové, 68 pro prezenční studium dvouoborové diplomové a 106 kreditů pro kombinované studium, včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k magisterské diplomové práci a předměty společného základu) tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Volitelné předměty (50 kreditů pro prezenční jednooborové studium, 2 kredity pro prezenční dvouoborové studium diplomové a 10 kreditů pro kombinované studium) si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Součástí studia jsou přednášky zahraničních lektorů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Na výuce se podílejí odborníci z praxe a výuka částečně probíhá přímo v brněnských muzeích. Během povinné individuální praxe v muzeu, která probíhá v rozmezí 100 hodin, se zapojíte do reálného provozu této instituce.

Na několikadenní exkurzi se seznámíte s fungováním muzejních institucí, včetně těch zahraničních. Vyzkoušíte si týmovou přípravu muzejní výstavy a doprovodných programů. Naučíte se vyhledávat a zpracovávat odborné informace pro přípravu encyklopedického hesla pro Internetovou encyklopedii dějin města Brna i pro psaní odborných muzeologických textů. Osvojíte si také lektorské dovednosti pro práci s návštěvníky kulturních institucí.

Podle individuálního zájmu se můžete účastnit stáží v muzeích, příprav českých i mezinárodních konferencí a workshopů nebo se zapojit do dobrovolnictví. Můžete také přispívat do našeho časopisu Museologica Brunensia nebo do mezinárodního studentského periodika Studia Museologica Slovaca.

(?)

Státní závěrečná ústní zkouška zjišťuje znalosti studenta z následujících oblastí: 1) Obecná muzeologie; 2) Muzejní výstavnictví; 3) Muzejní pedagogika. Zkouška bude ověřovat získanou sumu faktických znalostí ve všech třech uvedených tématech. Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba magisterské práce v rozsahu 140 000 znaků základního textu. Více informací lze nalézt na stránce oboru: http://www.phil.muni.cz/waom

(?)

Na magisterské studium muzeologie nenavazuje oborové doktorské studium, ale prostřednictvím rigorózního řízení můžete dosáhnout titulu PhDr.

(?)
0
Aktivní studenti
6

Specifikace oboru

Obor: Muzeologie
Zkratka: MU
Kód: 7105T039
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7105 N-HI Historické vědy

Web oboru: http://www.phil.muni.cz/waom

Facebook: Centre of Museology and Unesco Chair of Museology and World Heritage