Pedagogika

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Absolvent studijního oboru Pedagogika prokazuje široké znalosti vědního oboru, zná jeho principy a strukturu i vztahy k příbuzným oborům. Je vybaven teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro odbornou práci v oblasti (institucích) formálního i neformálního vzdělávání, a to i v mezinárodním prostředí. Rovněž disponuje znalostmi a dovednostmi v plánování, realizaci i vyhodnocení pedagogického výzkumu. Připraven je také ke koncepční, organizační či projektové činnosti ve školství i mimoškolním vzdělávání a díky vysoké míře profesní adaptability také k práci na řadě pozic ve státní správě. Studium přitom klade důraz na rozvoj těch kompetencí, které umožní absolventům nejen pracovat v odborných týmech, ale rovněž takové týmy řídit.

Široce uplatnitelné dovednosti práce s odborným textem a rozvinuté komunikační kompetence (včetně kompetencí v oblasti zkušenostně-reflektivního učení a soft skills) může absolvent využít v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení. Jedná se zejména o schopnost vyspělého písemného (tvorba odborných, populárně naučných a publicistických textů, včetně projektových žádostí) a mluveného (prezentační dovednosti) projevu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • popsat hlavní pedagogické koncepce a směry ve vývoji a zhodnotit současné tendence
 • interpretovat procesy řízení a správy školských institucí a vzdělávacího systému
 • orientovat se v procesech, principech a mechanismech vzdělávací politiky na národní a evropské úrovni
 • charakterizovat hlavní vývojové trendy evropského školství, včetně inovativních koncepcí vzdělávání
 • charakterizovat základní teorie vyučování a učení, teorie kurikula a teorie školy
 • zhodnotit cíle výuky na různých stupních (typech) školských institucí pro různé cílové skupiny
 • využívat principů projektového managementu při tvorbě i realizaci projektů ve vzdělávání
 • využívat širokou škálu vzdělávacích metod a technik pracujících se zkušeností a reflexí s vědomím jejich specifik, a bude je schopen tvořivě upravovat v závislosti na potřebách konkrétních cílových skupin
 • charakterizovat a zhodnotit teorie, koncepty a metody soudobého poznání v pedagogických (i příbuzných disciplínách) vztahujících se k procesu vyučování a učení
 • charakterizovat různé formy a kritéria vnější a vnitřní evaluace a sebeevaluace ve vzdělávacích institucích
 • orientovat se v metodologických postupech pedagogického výzkumu
 • analyzovat vzdělávací potřeby různých cílových skupin ve vzdělávání a ve školských institucích
 • navrhnout rozvojový projekt v oblasti vzdělávání
 • pracovat se širokou škálou reflektivních technik v závislosti na cílech výchovných a vzdělávacích programů a potřebách konkrétní skupiny klientů
(?)

Absolventi nacházejí uplatnění v institucích formálního vzdělávání a k nim přidružených úřadů (např. odbory školství na magistrátech měst i na krajských úřadech), dále na různých pozicích odborníků na vzdělávání ve státní správě a samosprávě.

Dále se absolventi uplatňují ve vzdělávacích agenturách, konzultačních společnostech, neziskových organizacích i státních výchovných a vzdělávacích institucích, v nichž se realizují výchovné a vzdělávací aktivity přednostně využívající zkušenostně-reflektivní učení.

Rovněž absolventi nacházejí uplatnění jako výzkumní pracovníci v oblasti vzdělávání na různých výzkumných pracovištích.

(?)
 • Bez profesního postavení
(?)

Studium navazujícího magisterského oboru Pedagogika v rámci programu Pedagogika je realizováno na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Je koncipováno jako navazující magisterské studium, které standardně trvá čtyři semestry a je možné ho kombinovat s obory na Filozofické fakultě i jiných fakultách Masarykovy univerzity.

Koncepce studia oboru Pedagogika vychází z faktu, že absolvent bakalářského studia Pedagogiky (či příbuzného oboru) je připraven pro pedagogickou práci s lidmi všech věkových kategorií a v různých institucích zabývajících se vzděláváním. Současně studium vychází z premisy, že studenti mají dobré znalosti a dovednosti v oblasti pedagogické teorie i základů metodologie empirického výzkumu.

V souladu se studijním programem a charakterem navazujícího magisterského studia je obor Pedagogika zaměřen na následující oblasti:

Teoretickou: Studenti si osvojují komplexní teoretické znalosti a odborné kompetence důležité pro výkon různých profesí v oblasti výchovy a vzdělávání. Získávají přehled o současném pojetí vzdělanosti a filozofie výchovy včetně teorií učení, budou znát problematiku školské politiky i školských a vzdělávacích systémů (v ČR i v zahraničí), osvojí si kompetence v oblasti výzkumu sociálních i pedagogických jevů, přehled o přístupech k řízení škol a pedagogické evaluaci apod.

Aplikační: Studenti si rozšiřují a prohlubují oborové kompetence, přičemž rozvíjejí zejména schopnosti a dovednosti aplikovat získané odborné kompetence ve třech oblastech tematického zaměření studia (volitelné moduly): 1. školská správa a vzdělávací politika; 2. zkušenostně reflektivní učení; 3. metodologie výzkumu v pedagogických vědách.

Praktickou: Cílem této oblasti je především rozvoj profesních, ale také odborných, sociálních, osobnostních i komunikačních kompetencí prostřednictvím přímé praxe v institucích zabývajících se výchovou a vzděláváním (v oblasti školské správy, v oblasti přípravy a realizace školských a vzdělávacích projektů i v oblasti pedagogického výzkumu). Součástí rozvoje profesních kompetencí studentů je také účast expertů z praxe na výuce předmětů, které předcházejí praxi, a také podíl odborníků z terénu na reflexi praxe studentů.

(?)

Praxe probíhá v terénu (např. na školských odborech magistrátů měst, ve vzdělávacích agenturách, konzultačních společnostech, neziskových organizacích, v oblasti pedagogického výzkumu), ale také v rámci předmětu Blok expertů, který vyučují experti z praxe. Předmět tak má funkci přípravy na praxi, ale také podpoří aplikační rovinu studia. Součástí praxe je její reflexe. Ta následuje po praxích a účastní se jí vedoucí praxí, současně je vedena odborníky na reflektivní techniky z řad vyučujících ÚPV FF MU.

(?)

Je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní magisterskou zkouškou.

(?)

Na Ústavu pedagogických věd FF MU mají možnost absolventi magisterského studia pedagogiky a příbuzných oborů studovat v doktorském studiu, a to obory Pedagogika a Andragogika (rovněž v anglickém jazyce).

(?)
1
Aktivní studenti
203

Specifikace oboru

Obor: Pedagogika
Zkratka: PG
Kód: 7501T008
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7501 N-PD Pedagogika
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Na následující stránce lze nalézt další informace: http://pedagogika.phil.muni.cz/.