Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Hudba začíná tam, kde slova končí...

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studium oboru prezentuje hudební výchovu jako disciplínu, která se v dnešní masovou kulturou ovládané době snaží o zprostředkování hodnot světové i české hudby a vzdáleně tak pokračuje v tradici českých kantorů. Profiluje absolventa jako všestranně hudebně vzdělanou a pro společnost užitečnou osobnost. Klade důraz na získávání jak teoretických, tak praktických dovedností. Studium představuje obor jako disciplínu, která maximálním způsobem využívá nejnovější informační technologie. Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy. Znalosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele hudební výchovy a ve výchovné a pomocné edukační práci. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • mít široké znalosti z oblasti hudební teorie, dějin hudby, hudební sociologie a etnomuzikologie;
  • uplatňovat své dovednosti v oblasti praktických disciplín (hra na nástroj, hlasová výchova, dirigování sboru);
  • mít základní dovednosti práce s informačními systémy, jako je hudební notografie a základní zpracování zvuku;
  • mít vědomosti o výuce a obsahu vzdělávacích témat ve vztahu k obsahu oboru, které využívá při koncipování a realizaci mimoškolních a volnočasových aktivit.
(?)

Absolvent je plně kvalifikován jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Pedagog volného času
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky katedry pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe provázená supervizí. V rámci navazujícího magisterského studia student postupně projde předměty Asistentská praxe I a II nebo Asistentská praxe – asistent pedagoga I a II ve 3. a 4. semestru. K reflexi praxí slouží semináře Sebezkušenostní příprava na profesi I a II taktéž ve 3. a 4. semestru. Asistentské praxe i semináře jsou realizovány ve spolupráci s Katedrou pedagogiky.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří teoretická a praktická část.

V teoretické části student prokazuje získané znalosti z oblasti dějin hudby, harmonie, hudebních forem a didaktiky hudební výchovy (činnostní pojetí). V praktické části student prokáže znalosti a dovednosti ve hře na nástroj (klavír nebo housle), zpěvu a řízení sboru.

(?)

Absolvent bakalářského studia kombinace oborů se zaměřením na vzdělávání může pokračovat v navazujícím magisterském studiu kombinace studijních oborů Učitelství pro základní a střední školy.

(?)
0
Aktivní studenti
170

Specifikace oboru

Obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: HV3S
Kód: 7504R233
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

Webové stránky Katedry hudební výchovy:

http://www.ped.muni.cz/wmus