Klasická filologie

Rozbalit vše

Studium je zaměřeno především na latinský jazyk a literaturu, ve značné míře přihlíží i ke staré řečtině. Program prohlubuje znalosti a jazykové kompetence, které student získal v bakalářském cyklu, o vědomosti z oblasti lingvistiky (historické fáze vývoje latinského a starořeckého jazyka), latinské literatury, pozdní a středověké latiny. Student se specializuje na základě vlastní volby v rámci výběrových kurzů v těchto oblastech: překladatelství, historie, literární historie, latinská a řecká medievistika.

(?)

Absolvent oboru ovládá podrobně latinskou a starořeckou morfologii a syntax. Je schopen samostatného překladu a interpretace latinského i starořeckého originálního textu. Má dobré znalosti antické literatury a je vybaven základními vědomostmi o raných a poklasických fázích latinského jazyka. Podle studentovy orientace jsou tyto znalosti prohloubeny o důkladnou znalost především středověké latiny a literatury, středověké řečtiny a literatury, historiografie a společensko-kulturních věd vztahujících se k antice. Je teoreticky dobře vybaven pro studium moderních cizích jazyků v evropském prostoru, zejména jazyků románských a novořečtiny.

Absolvent najde uplatnění především na akademické půdě (humanitně orientované ústavy Akademie věd, výzkumné projekty, po eventuálním doplnění učitelské způsobilosti pedagogická činnost na vybraných středních a vysokých školách). Současně je mu otevřena práce v archivech, knihovnách a muzeích, popřípadě se může uplatnit v odborně či jazykově orientovaných pracích (např. korektury), v knižních nakladatelstvích, v různých médiích a v neposlední řadě také v diplomacii.

(?)

Student musí během magisterského studia získat celkem 120 kreditů, v čemž je zahrnuto: 86 kreditů za oborové předměty 30 kreditů za Seminář k magisterské diplomové práci I, II a 4 kredity za zkoušku ze světového jazyka.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Klasická filologie
Zkratka: KF
Kód: 7310T079
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 10. 2013
Program: N7310 N-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.