Teorie interaktivních médií

Nová média v umění a kultuře.

Rozbalit vše

Teorie interaktivních médií (TIM) se zaměřuje na studium umění nových médií. Slovní spojení umění nových médií označuje široké spektrum uměleckých děl a postupů, které reflektují klíčový aspekt současné civilizace – všudypřítomnost informačních a komunikačních technologií (IKT) a jejich transformační vliv na kulturu a společnost. Posláním oboru je vyvažovat instrumentální a utilitární přístup informatiky a počítačové vědy k IKT studiem kreativních způsobů práce s novými médii s využitím metod filozofie médií a estetiky médií, případně mediálních studií, tedy oborů navazujících na tradici humanitních věd.

Obor Teorie interaktivních médií je vhodný zejména pro generaci tzv. „born digital“ vybavenou počítačovou gramotností získanou zkušenostmi s hraním počítačových her, s budováním vztahů napříč sociálními sítěmi a fyzickým světem nebo s vlastní audio/vizuální tvorbou v prostředí nových médií, pro kterou je přirozené chápat počítač jako prostředek a prostředí kreativity a interaktivity.

Absolventi bakalářského stupně studia oboru Teorie interaktivních médií se orientují v historii umění nových médií, jsou vybaveni základním arzenálem terminologie a metodologie uměnověd a teorie médií i praktickými dovednostmi z oblasti akademického psaní, umělecké kritiky, případně i z oblasti kreativní práce s novými médii.

Teorie interaktivních médií je jediný teoretický obor zaměřený na studium nových médií v České republice a na Slovensku, který poskytuje ucelené vzdělání v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia, a to v prezenční i kombinované formě. Výuku zajišťují kvalifikovaní odborníci s bohatou pedagogickou zkušeností, kteří jsou často sami aktivně zapojení do organizování festivalů, kurátorství výstav a tvorby umění nových médií.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v historii mediálního umění v českém a světovém kontextu;
  • užívat základní terminologii uměnověd a teorie nových médií;
  • psát recenze na kulturní produkci se zaměřením na on-line prostředí;
  • vysvětlit specifika kurátorství audiovizuální tvorby a umění nových médií;
  • kultivovaného písemného projevu s využitím znalostí formálních a obsahových požadavků kladených na odborný text.
(?)

Absolventi Teorie interaktivních médií v bakalářském stupni studia najdou uplatnění v oblastech umělecké kritiky a popularizace umění nových médií jako významné součásti kreativních odvětví informační společnosti. Budou platnými členy tvůrčích a organizačních týmů festivalů a výstav umění nových médií. Mohou působit v kulturních a paměťových institucích, v nichž využijí znalosti nových estetických a komunikačních strategií rozvíjejících se v prostředí nových médií. Řada z nich své dovednosti uplatní v médiích různého druhu (rozhlas, televize, tisk, on-line publicistika).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia je šest semestrů. Pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů. Z toho 10 kreditů za tzv. Společné předměty (filozofii, cizí jazyk na úrovni B2 a tělesnou výchovu).

Studenti jednooborového studia musí získat celkem 170 (+ 10) kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Z toho 92 kreditů za povinné oborové předměty (včetně Seminářů k bakalářské diplomové práci I a II), 70 kreditů za povinně volitelné oborové kurzy a 8 kreditů za volitelné přednášky.

Studenti dvouoborového studia, pro které je TIM jejich diplomovým oborem, musí absolvovat všechny povinné oborové předměty v rozsahu 92 kreditů (včetně Seminářů k bakalářské diplomové práci I a II). Studenti mohou dále vybírat dle vlastního uvážení povinně volitelné předměty a volitelné kurzy z nabídky TIM, FF MU a MU.

Studenti dvouoborového studia, pro které TIM není jejich diplomovým oborem, musí absolvovat všechny povinné oborové předměty v rozsahu 82 kreditů (včetně Seminářů k oborové práci). Studenti mohou dále vybírat dle vlastního uvážení povinně volitelné předměty z nabídky TIM, případně volitelné kurzy z nabídky FF MU a MU.

Studenti kombinované formy studia musí získat celkem 180 kreditů za povinné oborové předměty (včetně seminářů k bakalářské diplomové práci). Ze Společných předmětů musí absolvovat Cizí jazyk na úrovni B2 (studenti si registrují příslušný předmět v šabloně Společné předměty). Kontaktní výuka probíhá formou intenzivních přednášek a seminářů realizovaných vždy v pátek, 4krát za semestr (přesné termíny jsou zveřejňovány spolu s rozvrhem daného semestru). Studenti mohou dle vlastního zájmu a možností zapisovat, kromě předmětů určených pro kombinovanou formu studia, také předměty z nabídky prezenčního studia oboru.

Studenti všech forem studia se při průchodu studiem řídí registrační šablonou a kontrolní šablonou svého imatrikulačního ročníku a doporučeným studijním plánem (obsahuje jen povinné předměty oboru).

(?)

Odborná praxe v kulturních institucích je součástí nabídky povinně volitelných předmětů oboru TIM. V průběhu šesti semestrů mohou studenti absolvovat celkem dva předměty Praxe v kulturních institucích (I a II), každý v rozsahu minimálně 40 hodin, v jejichž rámci získají praktické zkušenosti s provozem kulturních institucí, organizací festivalů a s praxí nezávislé umělecké scény se zaměřením na nová média v umění a kultuře.

Instituci, v níž student praxi absolvuje, si vybírá po konzultaci s garantem oboru. Obvykle se jedná o mediální instituce, galerie, muzea a festivaly umění nových médií v České republice i v zahraničí.

(?)

Státní závěrečná zkouška je tvořena ze dvou částí – obhajoby bakalářské diplomové práce (v případě diplomového ukončení studia) a zkoušky z oboru Teorie interaktivních médií.

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce bakalářské z oboru Teorie interaktivních médií jsou dostupné zde:

http://www.phil.muni.cz/music/teorie-interaktivnich-medii/komisionalni-zkousky/bakalarska-zkouska.

(?)

Absolventi bakalářského stupně studia Teorie interaktivních médií mohou (po splnění podmínek přijetí) pokračovat ve studiu Teorie interaktivních médií v navazujícím magisterském stupni, případně mohou studovat obory Učitelství estetické výchovy pro střední školy nebo Management v kultuře vyučované na stejném pracovišti (Ústav hudební vědy) nebo další obory zaměřené na současné umění, kulturu a média.

(?)
0
Aktivní studenti
17

Specifikace oboru

Obor: Teorie interaktivních médií
Zkratka: INME
Kód: 8104R014
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8109 B-OT Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Web pracoviště: http://www.phil.muni.cz/music/

Facebook spravovaný studenty oboru: https://www.facebook.com/tim.ffmu/